検索 - みる会図書館

検索対象: 日本の天然記念物 1 動物Ⅰ

日本の天然記念物 1 動物Ⅰから 108件ヒットしました。

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


0 カ ラ ス パ ト ( 三 重 ・ 和 歌 山 ・ 長 崎 ・ 鹿 児 島 ) な ん 緑 色 の 金 属 光 沢 に か が や く 黒 色 の 野 鳩 て 、 南 西 諸 島 を は じ め 、 伊 豆 諸 島 ・ 小 笠 原 諸 島 に 生 息 す る 。 せ い 0 メ グ ロ ( 東 京 ) 世 界 中 て 、 小 笠 原 に だ け 産 す る 小 鳥 。 人 を 恐 れ ず 、 観 察 は き わ め て 容 易 。 0 小 笠 原 諸 島 母 島 本 島 0 ア カ ガ シ ラ カ ラ ス パ ト ( 東 京 ) 小 笠 原 諸 島 特 産 亜 種 て 、 、 頭 の 上 が 赤 褐 色 を し て い る と こ ろ か ら こ の 名 が あ る 。 数 は ひ じ よ う に 少 な い オ ガ サ ワ ラ ノ ス リ ( 東 京 ) 小 笠 原 諸 島 の 父 島 お よ び 母 島 に だ け す む 中 型 の タ カ て 、 、 ノ ス リ の 亜 穣

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


原 諸 島 の 彝 島 列 島 ・ 父 島 列 島 ・ 母 島 列 島 ・ い お う 硫 黄 列 島 に 広 く 分 布 し 、 亜 鑿 滞 常 純 ム 葉 樹 林 に 数 多 く 生 息 し て い た 。 そ の 後 、 数 が 急 減 し 、 現 在 て 、 は 父 島 や 母 島 お よ び そ の 付 属 島 に 少 数 が 生 息 し て い る に す ぎ な く な っ て し ま っ た 。 瓰 丘 の 調 査 に よ っ て も 多 く は 観 察 ・ 確 認 さ れ て い な い 全 身 黒 色 て 、 、 頭 部 に 赤 紫 色 、 体 に 緑 色 小 笠 原 諸 島 に は 、 以 前 に こ れ よ り 少 し の 光 沢 を も つ 全 長 約 40 セ ン チ の 大 型 の と う し よ 大 型 の 小 笠 原 諸 島 特 産 種 の オ ガ サ ワ ラ カ ハ ト て 、 、 台 湾 近 辺 の 島 嶼 か ら 北 に 南 西 諸 ラ ス パ ト が 生 息 し て い た 。 こ の 種 は 、 明 島 、 本 り 羽 中 部 以 南 の 毎 岸 や 島 嶼 、 朝 鮮 半 島 南 部 の 島 嶼 、 伊 豆 ・ 小 笠 原 諸 島 に 治 22 年 ( 1889 ) 以 降 1 羽 も 発 見 さ れ ず 、 す て 、 に 糸 色 威 し た と 考 え ら れ て い る 。 こ の 原 分 布 す る 。 日 本 列 島 の ま 寺 産 種 て 、 あ る 。 温 暖 な 地 方 の 海 岸 や 島 嶼 の ヤ ブ ッ パ 因 は 、 人 間 に よ る 孑 献 殳 と 鳥 の す み か て 、 あ る 原 生 林 の 減 少 と て 、 あ る 。 地 上 性 捕 食 獣 キ ・ シ イ ・ タ ブ ノ キ な ど の 照 葉 植 抃 木 に ( ネ コ や イ ヌ ) の 移 入 を 禁 止 し 、 原 生 林 を 年 中 生 息 し 、 木 の 実 を 食 べ る 。 特 に ツ バ 保 存 し な い か ぎ り 、 ア カ ガ シ ラ カ ラ ス ノ ヾ キ の 実 を 好 み 、 実 が な る こ ろ に は 多 く の ト も 小 笠 原 か ら 姿 を 消 す こ と に な る 。 個 体 が 樹 上 に 集 ま っ て い る の が 観 察 さ れ る 。 そ の ほ か の 時 に は 地 上 に 降 り て 餌 を ( 長 谷 川 博 ) さ が し て い る 。 照 葉 樹 の 枝 の 茂 み や シ イ や タ ブ ノ キ 、 モ チ の 老 木 の 洞 に 小 枝 を 粗 く 組 ん て 、 巣 を つ く り 、 た だ 1 卵 を 産 む 。 メ グ ロ み く ら み や け 伊 豆 諸 島 の 御 蔵 島 や 三 宅 島 、 青 ヶ 島 な 指 昭 和 44 年 4 月 に 日 ( 天 ) ど 照 葉 樹 の 原 生 林 が 残 さ れ て い る 或 て 、 昭 和 52 年 3 月 日 ( 特 天 ) は そ の 数 は 多 い が 、 一 冫 知 木 や 造 本 也 に は 所 ( 東 京 都 小 笠 原 村 ) 少 な い 。 分 布 或 の 各 地 て 、 、 照 葉 樹 林 が 失 わ れ る 傾 向 に あ り 、 個 体 数 お よ び 分 布 域 の 減 少 が 懸 念 さ れ て い る 。 ( 長 谷 川 博 ) カ ラ ス パ ト 指 昭 和 46 年 5 月 円 日 所 ( 三 重 県 ・ 和 歌 山 県 ・ 長 崎 県 ・ 鹿 児 島 県 ) メ ジ ロ 目 の 周 囲 が 白 い 特 別 天 然 記 念 物 メ グ ロ 目 の 周 囲 が 三 角 形 に 黒 い 小 笠 原 諸 島 て 、 繁 殖 す る ( か っ て し た ) 特 類 は 、 移 入 種 を 除 い て 合 計 16 種 て 、 、 そ の う ち 4 種 が 特 産 種 、 残 り の 12 種 の う ち ほ と ん ど が 特 産 亜 種 て 、 あ る 。 特 産 種 の う ち オ ガ サ ワ ラ マ シ コ ・ オ ガ サ ワ ラ ガ ビ チ ョ ウ ・ オ ガ サ ワ ラ カ ラ ス パ ト は す て 、 に 糸 色 威 し 、 メ グ ロ だ け が 生 き 残 っ た 。 特 産 の 亜 種 も 2 種 糸 色 成 し た 。 メ グ ロ は 、 1930 年 代 ま て 、 、 小 笠 原 諸 島 北 部 の 彝 島 列 島 に か な り 多 く 生 息 し て い 日 本 列 島 準 特 産 種 て 、 あ る カ ラ ス パ ト は 、 形 態 的 特 徴 か ら 3 亜 種 に 分 類 さ れ る 。 た が 、 瓰 丘 ま っ た く 観 察 さ れ ず 、 す て 、 に そ れ ら は 、 珱 球 諸 島 南 部 の 石 垣 島 ・ 西 表 糸 成 し た と 考 え ら れ る 。 現 在 て 、 は 南 部 の よ な ぐ に 母 島 と そ の 付 属 島 て 、 あ る 向 島 に 生 息 す 島 ・ 与 那 国 島 に 分 布 す る ヨ ナ ク ニ カ ラ ス る の み て 、 あ る 。 小 笠 原 特 産 鳥 類 の う ち て 、 ヾ ト 、 小 笠 原 諸 島 の ア カ ガ シ ラ カ ラ ス パ ト 、 そ れ 以 外 の 或 の 基 亜 種 カ ラ ス パ ト も 最 も 分 化 の 進 ん た 霾 て 、 、 近 縁 な 不 が 近 く に 分 布 し て い な い た め 、 類 糸 係 を て 、 あ る 。 こ の ア カ ガ シ ラ カ ラ ス ノ ヾ ト は 頭 の 上 が 生 物 地 理 学 的 に 推 論 す る こ と カ イ き ず 、 葡 萄 色 に 似 た 赤 褐 色 て 、 あ る た め 、 こ の 亜 ど の 科 に 含 め る か ま だ 定 説 が な い 。 現 在 種 名 が つ け ら れ た 。 1930 年 代 ま て 、 は 小 笠 は 、 舌 の 形 態 か ら 、 一 応 、 ミ ッ ス イ 科 に ア カ ガ シ ラ カ ラ ス パ ト 昭 和 44 年 4 月 に 日 所 ( 東 京 都 小 笠 原 村 ) い り お も て ぶ ど う 104 ・ 鳥 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


0 ダ イ ト ウ オ オ コ ウ モ リ ( 沖 縄 ) 南 北 両 大 東 島 だ け に す む オ オ コ ウ モ リ 。 だ い と う じ ま 日 中 は ビ ロ ウ な ど の 樹 上 に 群 れ を な し て ぶ ら さ が り 、 夜 活 動 す る 。 ① オ ガ サ ワ ラ オ オ コ ウ モ リ ( 東 京 ) 小 笠 原 諸 島 の 特 産 種 て 、 、 南 硫 黄 島 て 、 多 数 み ら れ る 。 44 ・ 哺 乳 類 ① 工 ラ ブ オ オ コ ウ モ リ ( 鹿 児 島 ) 平 川 重 丿 公 園 。 、 を 、 を を い 物 . 第 レ ,

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


い り お も て じ ま 0 仲 の 神 島 海 鳥 繁 殖 地 ( 沖 縄 ) 仲 ノ 神 島 は 西 表 島 の 西 南 約 16 キ ロ に あ る 無 人 の 小 島 て 、 、 周 囲 は 急 唆 な 絶 壁 と な っ て 海 に 落 ち 込 ん て 、 い る 。 地 せ ん か く 元 て 、 は こ の 島 を 「 ナ カ ノ ウ ガ ン ジ マ 」 と 呼 ぶ 。 力 強 く 流 れ る 黒 潮 に 磯 を 洗 わ れ る こ の 島 や 、 こ の 北 方 約 200 キ ロ に あ る 尖 閣 列 島 は 、 ア ジ サ シ 類 ・ カ ツ オ ド リ 類 ・ ミ ズ ナ ギ ド リ 類 な ど の 暖 海 毎 鳥 類 の 集 団 繁 歹 也 と し て 知 ら れ る 。 こ れ に 匹 敵 す る 集 団 繁 歹 也 は 小 笠 原 諸 島 に み ら れ る 。 ぐ ふ 「 な か か み し ま 工 リ グ ロ ア ジ サ シ は 春 5 月 頃 に 渡 来 し 、 9 月 頃 ま て 、 滞 在 す る 。 体 は 白 く 、 え り が 黒 い の が 牛 瓦 海 岸 近 く の 岩 場 に 集 団 て 、 繁 殖 す る 。

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


、 ー に 気 ト ` 00 ア カ コ ッ コ ( 東 京 ・ 鹿 児 島 ) 八 丈 嶌 や 二 は ち じ よ う ・ ま み や け じ ま あ お し ま 宅 島 、 青 ヶ 島 な ど 伊 豆 諸 島 南 部 に 一 年 中 生 息 す る 、 日 本 固 有 の 鳥 。 0 カ サ サ ギ 生 息 地 ( 福 岡 ・ 佐 賀 ) カ サ サ ギ は 、 豊 臣 秀 吉 の 朝 魚 慚 殳 の と き 藩 主 が 持 ち 帰 っ た こ と か ら 繁 殖 し た と い わ れ 、 佐 賀 平 野 一 帯 だ け に す は く は ん む 。 カ ラ ス よ り 小 型 て 、 尾 が 長 く 、 黒 い 翼 に は 白 斑 が あ り 、 た い へ ん 美 し い 。 ま た 高 木 に 球 形 の 巣 ( 写 真 右 ) を つ く る こ と て 、 も 知 ら れ る 。 ① イ イ ジ マ ム シ ク イ ( 東 京 ・ 鹿 児 島 ・ 沖 縄 ) ウ グ イ ス 科 に 属 す る 日 本 固 有 の 鳥 。 生 息 地 は 離 島 よ な く に に か ぎ ら れ て お り 、 伊 豆 諸 島 て 、 繁 殖 し 、 冬 は 沖 縄 ・ 宮 古 ・ 与 那 国 な ど て 越 冬 す る 。 ① 越 ヶ 谷 の シ ラ コ バ ト ( 埼 玉 ) 淡 い 灰 褐 色 の 小 型 の ハ ト て 、 、 越 谷 市 の 雑 木 林 な ど に す む 。

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


ゃ ん ば る / グ チ ( 沖 縄 ) 沖 縄 本 島 北 部 の 山 原 地 区 の 原 生 林 に す む 珍 0 茜 ' 筰 或 の マ ン グ ロ ー プ 林 の ア カ ヒ ゲ ( 長 崎 ・ 鹿 児 島 ) 南 西 諸 島 の 島 々 に 生 息 し 、 美 し い 声 て 、 さ え す る 。 カ ン ム リ ワ シ ( 沖 縄 ) 石 垣 島 と 懷 な ど に す む 小 型 の ワ シ 。 数 は き わ め て 少 な い 写 真 は 若 い 鳥 。 0 ャ ン バ ル ク イ ナ ( 沖 縄 ) 昭 和 55 年 ( 1980 ) ゃ ん ば る 沖 縄 本 島 北 部 の 通 称 山 原 と 呼 ば れ る 丘 也 帯 て 、 発 見 さ れ た 辛 軋 全 長 は 約 30 セ ン チ 、 翼 は 退 化 し て 引 : こ と は て 、 き な い

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


本 に は オ オ コ ウ モ リ 属 2 種 が 現 存 し て い る こ と に な る 。 オ オ コ ウ モ リ 類 は 新 大 陸 を 除 く 或 の 滞 お よ び 亜 滞 に 広 く 分 布 し 、 38 属 約 150 種 が 知 ら れ て い る 。 オ ガ サ ワ ラ オ オ コ 沖 縄 島 の 東 方 、 太 平 洋 の 深 海 底 上 に あ ウ モ リ と ク ビ ワ オ オ コ ウ モ リ が 属 す る オ る 大 東 諸 島 は サ ン ゴ 環 礁 が 隆 起 し て て 、 き オ コ ウ モ リ 属 に は 約 65 種 が 含 ま れ て い た 島 て 、 、 日 本 て 、 は 数 少 な い 海 洋 島 て 、 あ る 。 る が 、 日 本 産 2 種 の 生 息 地 は い ず れ も 分 大 東 諸 島 に 分 布 す る ダ イ ト ウ オ オ コ ウ 布 の 北 限 に あ た っ て い る 。 モ リ は 、 ク ビ ワ オ オ コ ウ モ リ が 地 理 的 に 小 笠 原 て 、 は 、 本 種 が 果 実 を 食 べ た り 爪 変 異 し た 亜 種 の ひ と っ て 、 、 同 諸 島 に 古 く て 傷 を つ け た り す る こ と か ら 、 天 然 記 念 か ら す み つ い て き た 唯 一 の 哺 乳 類 て 、 あ 物 に 指 定 す る ま て 、 に か な り 多 く の オ オ コ ウ モ リ が 捕 獲 さ れ 、 生 息 数 カ 墸 し く 減 少 る 。 ク ビ ワ オ オ コ ウ モ リ は 、 こ の ほ か に も 、 八 重 山 諸 島 て 、 ヤ 工 ヤ マ オ オ コ ウ モ リ 、 し た 。 昭 和 57 年 ( 1982 ) に 環 境 庁 の 手 て 、 実 沖 縄 群 島 て 、 オ リ イ オ オ コ ウ モ リ 、 吐 剌 施 さ れ た 南 硫 黄 島 の 調 査 て 、 、 お よ そ 500 列 島 て 、 エ ラ ブ オ オ コ ウ モ リ と 三 つ の 亜 種 頭 ほ ど が 生 息 し て い る こ と が 観 察 さ れ て に 分 化 し て お り 、 こ の う ち 工 ラ ブ オ オ コ い る 。 ( 花 井 正 光 ) ウ モ リ が 、 や は り 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 。 頭 胴 長 が 200 ミ リ ほ ど あ っ て 、 雌 雄 と く び わ も に 淡 黄 色 の 頸 輪 が は っ き り し て い る 。 植 物 食 て 果 実 類 や 木 の 若 芽 を お も な 餌 に し て 、 ふ つ う は 夕 刻 か ら 活 動 を 始 め る 。 バ ナ ナ や パ パ イ ヤ の 果 実 を 食 べ る こ と が あ っ て 、 有 害 動 物 と 目 さ れ る こ と も あ る 。 オ オ コ ウ モ リ 属 に 属 す る 工 剏 長 列 島 産 の 近 年 、 生 息 数 の 減 少 が 心 配 さ れ て い る 。 と か ら ク ビ ワ オ オ コ ウ モ リ の 一 亜 種 て 、 、 吐 卩 剌 ( 花 井 正 光 ) く ち の え ら ぶ 列 島 の う ち の ロ 永 良 部 島 と 宝 島 に 分 布 し て い る 。 オ オ コ ウ モ リ 属 を 含 む オ オ コ ウ モ リ 科 は 、 ア フ リ カ ・ ア ジ ア 南 部 ・ オ ー ス ト ラ リ ア ・ イ ン ド 洋 お よ び 太 平 洋 の 諸 島 な ど の 滞 お よ び 亜 滞 に 分 布 し て い る が 、 工 ラ ブ オ オ コ ウ モ リ の 生 息 地 は オ オ コ ウ モ リ の 分 布 北 限 に あ た る わ け て 、 、 そ の 点 て 、 注 目 さ れ て い る 。 太 平 洋 上 の 海 洋 島 か ら な る 小 笠 原 諸 島 豆 硼 同 長 は 195 ~ 210 ミ リ て 、 、 翼 を 広 げ る お よ び 硫 黄 列 島 に 産 す る オ オ コ ウ モ リ 属 パ パ イ ヤ を 食 う く び け い ぶ と 90 セ ン チ 前 後 に な る が 、 オ オ コ ウ モ リ の 一 種 て 、 、 頸 部 に 黄 味 を 帯 び た 明 瞭 な 頸 オ ガ サ ワ ラ オ オ コ ウ モ リ の 仲 間 の う ち て 、 は 中 型 の 大 き さ て 、 あ る 。 輪 が な く 、 ほ ば 全 身 に 銀 白 色 の 毛 が 散 生 種 名 に ふ さ わ し く 頸 部 に 幅 広 い 淡 黄 色 の す る 。 同 長 は 約 220 ミ リ て 、 あ る 。 く び わ 頸 輪 が あ る 。 ロ 永 良 部 島 に は 多 数 生 息 し オ ガ サ ワ ラ オ オ コ ウ モ リ は 、 新 長 列 島 て い て 、 栽 培 さ れ て い る 果 実 類 に 食 害 が に 分 布 し 、 エ ラ ブ オ オ コ ウ モ リ ・ オ リ イ み ら れ る ほ ど て 、 あ っ た が 、 丘 て 、 は 著 し オ オ コ ウ モ リ ・ ダ イ ト ウ オ オ コ ウ モ リ ・ く 減 少 し て い る と さ れ る 。 ( 花 井 正 光 ) ヤ ェ ヤ マ オ オ コ ウ モ リ の 4 亜 種 を 含 む ク ビ ワ オ オ コ ウ モ リ と は 別 の 種 て 、 あ り 、 日 ダ イ ト ウ オ オ コ ウ モ リ 指 昭 和 48 年 6 月 2 日 所 ( 沖 縄 県 大 東 諸 島 ) , さ , 、 ゞ 0 子 供 を 抱 く ェ ラ ブ オ オ コ ウ モ リ 工 ラ ブ オ オ コ ウ モ リ 指 昭 和 50 年 2 月 ロ 日 所 ( 鹿 児 島 県 ) オ ガ サ ワ ラ オ オ コ ウ モ リ 囮 昭 和 44 年 4 月 に 日 所 ( 東 京 都 小 笠 原 村 ) い お う 46 ・ 哺 乳 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


2 枚 少 な く 、 鳴 き 声 ( さ え ず り ) が は っ き ル リ カ ケ ス い り お も て り 異 な る 。 南 西 諸 島 南 部 の 西 表 島 や 台 囮 大 正 田 年 3 月 3 日 湾 に は 、 か ら だ の 小 さ い 亜 種 コ ト ラ ッ グ 所 ( 鹿 児 島 県 ) ミ が 生 息 し て い る 。 繁 殖 や 生 態 に つ い て 鹿 児 島 県 は ほ と ん ど 調 査 さ れ て い な い 。 他 の 特 産 り ゆ う き ゅ う 琉 球 諸 島 北 部 の 奄 美 大 島 に は 、 特 産 種 ・ 特 産 亜 種 の 場 合 と 同 様 、 照 葉 樹 原 生 林 の 保 存 が オ オ ト ラ ツ ツ ミ の 保 護 に つ な の 生 物 種 や 亜 種 が 多 く 生 息 す る 。 ル リ カ ケ ス も こ こ だ け に 繁 殖 す る 特 産 種 て 、 、 世 ( 長 谷 川 博 ) が る 。 界 的 な 珍 種 て 、 あ る 。 以 前 に は 徳 之 島 に 生 息 し て い た と い う が 、 ・ 丘 は ま っ た く 観 察 さ れ て い な い 名 前 の と お り 、 頭 ・ 翼 ・ 尾 が ル リ 紫 色 て 、 、 背 と 腹 は 赤 栗 色 の 美 し い 鳥 て 、 あ る 。 全 長 は 約 38 セ ン チ あ り 、 カ ケ ス よ り も 大 き い 。 ス ダ ジ イ ( イ タ ジ イ ) や タ ブ ノ キ の よ く 茂 る 亜 熱 帯 照 葉 樹 原 生 林 に す み 、 大 木 の 同 や 幹 の す き 間 に 営 巣 し 、 1 巣 に 4 ~ 5 卵 を 産 む 。 近 年 、 オ 家 部 や 開 墾 し た 畑 地 、 集 落 の 周 辺 て 、 見 ら れ る こ と が 多 く な り 、 人 家 の す き 間 に 巣 を つ く る 例 も 出 て き た 。 こ れ は 原 生 林 の 伐 採 に と も な う 変 化 だ と 考 え ら れ て い る 。 1900 年 代 の 初 め か ら 20 年 代 ま て 、 、 婦 人 帽 の 装 飾 用 に ル リ カ ケ ス の 羽 毛 が 珍 重 さ れ 、 多 数 捕 獲 さ れ て 欧 米 に 輸 出 さ れ た 。 0 ま た 生 物 標 本 と し て も か な り た く さ ん 捕 獲 さ れ た 。 近 年 、 生 息 地 て 、 あ る 照 葉 材 木 が 伐 採 さ れ て 営 巣 に 適 し た 大 木 も 減 少 し た た め 、 個 体 数 が 減 少 し て い る 。 こ の 種 の 生 態 や 行 動 、 生 活 史 は ほ と ん ど 研 究 さ れ て い な い 。 ま た 、 生 息 イ 固 イ 櫢 の 概 数 も 調 査 さ れ て は い な い 。 早 急 に 調 査 ・ 研 究 し 、 分 類 学 的 な 検 討 を す る こ と も 必 要 て 、 あ る 。 奄 美 大 寺 産 種 や 特 産 亜 種 を 保 護 す る た め 、 お も な 生 息 地 は 天 然 保 護 区 域 に 指 定 さ れ て い る 。 こ の 面 積 を 拡 大 し 、 各 地 に 配 置 す る こ と が 必 要 て 、 あ ( 長 谷 川 博 ) あ ま み 南 西 諸 島 の 鳥 類 分 布 ・ 種 子 島 ・ 屋 久 島 ー ア カ ヒ ゲ カ ラ ズ な を 響 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 鳥 類 の う ち , 南 西 諸 島 に 生 息 ・ 分 布 す る も の を 図 示 し た 。 カ ラ ス パ ト は 亜 種 カ ラ ス パ ト と ヨ ナ ク ニ カ ラ ス バ ト を 含 め て , 生 息 の 記 録 の あ る 島 を あ げ て い る 。 リ ュ ウ キ ュ ウ キ ン バ ト は 便 宜 上 , キ ン バ ト と 表 示 ( 編 集 柳 澤 紀 夫 ) 列 島 ・ 奄 美 大 島 ア カ ヒ ケ 、 、 ル り ケ ス オ ー ス ト ン オ オ ア カ を オ オ ト ラ ッ グ ミ ・ 徳 之 島 ア カ ヒ ゲ ル リ カ ケ ス ( ・ 沖 縄 島 ア カ ヒ ゲ カ ラ ズ 、 ャ ン パ ル ク イ ノ グ チ ゲ ラ ・ 座 間 味 島 カ ラ ス イ ・ 慶 良 列 島 ・ 尖 閣 諸 島 を ア ホ ウ ド リ ・ 鳩 間 島 キ ン パ ト ・ 西 表 島 ア カ ヒ ケ カ ラ み 人 卞 ま カ ン ム 当 ワ 彡 応 キ 第 さ い ・ 与 那 国 島 、 ア カ カ ラ ス パ カ ン ム リ ワ ン キ ン バ ト 6 ・ 宮 古 島 カ ラ ス ′ く ト ・ 石 垣 島 ア カ ヒ ケ カ ラ ス パ ト カ ン ム リ ワ シ キ ン ノ ヾ ト ・ 竹 富 島 ・ 黒 島 キ ン パ ト キ ン パ ト ・ 仲 の 神 島 海 鳥 繁 殖 地 、 : 。 内 ツ オ ド リ セ グ ロ ア ジ サ シ マ ミ ジ ロ ア ジ サ シ ア ジ サ シ オ オ ミ ズ ナ キ ド リ な ど ) 200km 0 鳥 類 ・ 113

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


ひ で し ま 日 出 島 ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ 繁 殖 地 囮 昭 和 田 年 月 24 日 所 岩 手 県 宮 古 市 鍬 ヶ 崎 宮 古 市 ウ ミ ス ズ メ 類 は 、 北 半 球 北 部 の 沿 岸 域 に 分 布 す る 海 鳥 て 、 、 人 間 の 手 に よ っ て 絶 滅 さ せ ら れ た オ オ ウ ミ ガ ラ ス を ふ く め 、 世 界 て 、 2 重 が 知 ら れ て い る 。 そ の 多 く は ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ は 、 全 長 約 20 亜 寒 帯 海 域 、 特 に べ ー リ ン グ 海 沿 岸 の 小 セ ン チ の 小 型 の 外 洋 性 海 鳥 て 、 、 太 平 洋 と 島 て 、 繁 殖 す る 。 日 本 て 、 は 14 種 が 言 求 さ れ 、 大 西 洋 の 暖 海 に 分 布 す る 。 ま す 大 西 洋 か 7 種 が 繁 殖 し て い る 。 ら み る と 、 マ デ イ ラ 諸 島 ・ ベ ル デ 岬 諸 島 ・ カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ は 、 全 長 約 24 セ ン ア セ ン シ ョ ン 島 ・ セ ン ト ヘ レ ナ 島 な ど 大 チ の 小 型 の 鳥 て 、 他 種 と ち が っ て 日 本 列 洋 の た だ な か に あ る 島 々 て 、 繁 殖 し 、 太 平 島 近 海 の 亜 熱 帯 日 毎 或 だ け に 分 布 す る 日 洋 て 、 は ガ ラ パ ゴ ス 諸 島 ・ ハ ワ イ 諸 島 、 そ 本 特 産 種 て 、 あ る 。 暖 海 匪 の ウ ミ ス ズ メ は 、 ア ホ ウ ド リ の 求 愛 の ダ ン ス し て 日 本 列 島 の 日 出 島 な ど の 繁 歹 也 が 知 他 に 2 種 、 日 本 と は 太 平 洋 の 対 岸 に あ た ら れ て い る 。 日 出 島 は こ の 種 の 繁 殖 分 布 る カ リ フ ォ ル ニ ア 半 島 、 カ リ フ ォ ル ニ ア な っ て い る 傾 斜 地 に 植 生 を 回 復 し 、 地 面 域 の 最 も 北 に 位 置 し 、 世 界 的 に み て 貴 重 湾 に 分 布 し て い る 。 世 界 的 に み て も 特 異 を 安 定 さ せ 、 営 巣 場 所 を 供 給 し て 産 卵 数 な 営 巣 地 と 言 え る 。 こ の 島 は 本 り 、 l'l の ド 也 な 種 と 言 え る 。 を 増 加 さ せ る こ と 、 生 育 し た ス ス キ 株 に か ら ご く 近 い 宮 古 湾 に あ り 、 こ の 点 も 他 こ れ ま て 、 に 知 ら れ て い る こ の 鳥 の 繁 殖 よ っ て 抱 卵 中 の 親 や 小 さ い 雛 が 冬 の 季 の 営 巣 地 と 比 べ て 特 異 て 、 あ る 。 地 は 、 黒 潮 に 磯 を 洗 わ れ る 東 ル 羽 ( 宮 崎 ) 、 節 風 か ら 守 ら れ 、 卵 の 事 占 ビ や 雛 の 死 亡 日 出 島 の 周 囲 は 切 り 立 っ た 崖 と な っ て 南 四 国 ( 高 知 ) 、 紀 伊 半 島 ( 三 重 ) 、 伊 豆 半 を 減 ら し 、 雛 の 生 産 数 の 増 加 を は か る こ い て 、 そ の す ぐ 上 部 は ゆ る や か な 傾 斜 地 島 の 中 の 小 島 や 伊 豆 諸 島 の 島 々 、 ま た 対 と て 、 あ る 。 と な り 、 落 ム 葉 樹 が 樹 冠 を 形 成 し 、 林 馬 或 の 男 女 群 島 、 北 ル 羽 玄 界 灘 、 若 床 は オ オ ノ ヾ ジ ャ / ヒ ゲ て 、 お お わ れ て い こ の 結 果 、 期 待 さ れ た 成 果 が 得 ら れ 、 狭 湾 に 浮 か ぶ 小 島 や 能 登 半 島 沖 の 七 ツ 島 産 卵 数 も 巣 立 ち 雛 数 も 増 加 し た 。 昭 和 57 る 。 ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ は 、 お も に て 、 あ る 。 ー 58 年 期 に は 、 67 つ が い が 産 卵 し 34 羽 の こ の 部 分 の 地 面 に 穴 を 掘 っ て 巣 を つ く 春 3 ~ 4 月 に 、 島 の 周 囲 に て 、 き る 岩 場 雛 が 巣 立 ち 、 雛 を の ぞ い て 約 150 羽 が 観 1 卵 を 産 み 、 雌 雄 交 代 て 、 抱 卵 す る 。 り 、 の 石 の す き ま や 、 そ の 上 部 の 草 地 の 穴 の 察 さ れ た 。 こ の 間 、 昭 和 46 年 4 月 に 、 か っ 育 は 夏 か ら 秋 に か け て て 、 、 親 島 は 日 奧 に 枯 れ 草 を し い て 巣 と し 、 親 島 は 体 重 て の 繁 殖 地 て 、 あ る 尖 閣 列 島 南 小 島 て 、 12 ~ 髫 麦 か な り 暗 く な っ て か ら 島 に 帰 り 、 未 の 2 ヾ ー セ ン ト に も あ た る 大 き な 卵 を 2 羽 の 島 が 再 発 見 さ れ 、 55 年 3 月 に は 35 明 ま た 黯 い う ち に 海 に 出 て ゆ く 。 個 産 み 、 雌 雄 交 代 て 、 抱 卵 す る 。 卵 ヒ し た ひ な 羽 の 生 息 カ 寉 認 さ れ た 。 し か し こ こ て 、 の 1960 年 代 半 ば に は 、 日 出 島 て 、 お お よ そ 雛 は 長 く て 数 日 巣 に と ど ま る が 、 餌 を 与 繁 殖 は 未 確 認 て 、 あ る ( 昭 和 58 年 現 在 ) 。 2 万 5000 つ が い が 繁 殖 し て い る と 推 定 え ら れ る こ と は な い 。 ま も な く 親 に 導 洋 上 て 生 活 し て い る 若 い 個 体 を 考 慮 に さ れ た が 、 1970 年 代 初 期 に は 、 1 万 羽 弱 と か れ て 海 に 泳 ぎ 出 て 、 餌 と な る 動 効 プ ラ 入 れ て 総 数 を お お ま か に 推 定 す る と 、 鳥 推 定 さ れ た 。 し か し 、 そ の 後 く わ し い 現 ン ク ト ン や 仔 稚 魚 の 豊 富 篳 或 に 移 動 す 島 に 少 な く と も 200 羽 、 尖 閣 列 島 に は 約 状 調 査 は 行 わ れ て い な い 。 営 巣 地 て 、 は 、 る 。 こ の よ う に 繁 殖 習 性 も 特 異 て 、 あ る 。 50 羽 、 合 わ せ て 250 羽 以 七 と な る 。 現 在 繁 ド プ ネ ズ ミ に よ っ て 食 害 さ れ た と 考 え ら 近 年 、 ス ポ ー ツ と し て の 海 釣 り が 盛 ん 殖 の 石 忍 さ れ て い る 唯 一 の 場 所 て 、 あ る 鳥 れ る 庇 島 の 死 体 や 、 卵 の 殻 が た く さ ん み に な り 、 無 人 島 や 離 島 て 、 も 磯 釣 り が 行 わ け ね ん 島 て 、 火 山 噴 火 が お こ ら な い か ぎ り 、 ア ホ つ か っ て い て 、 ネ ズ ミ ( こ よ る 被 害 が 懸 念 れ る よ う に な っ た 。 こ れ に よ り 、 カ ン ム ウ ド リ が 糸 色 成 の 危 機 を 脱 す る 可 能 は 高 リ ウ ミ ス ズ メ の 営 巣 場 所 が 荒 ら さ れ 、 繁 さ れ て い る 。 ( 長 谷 川 博 ) い 。 種 の 保 護 の た め に 当 面 必 要 な こ と は 、 殖 活 動 も し ば し ば 妨 害 さ れ る よ う に な っ 鳥 島 て 雛 を て 、 き る だ け 多 く 巣 立 た せ る よ た 。 海 岸 の 油 汚 染 の 防 止 と と も に 、 う に 保 護 計 画 を ま 隹 す る こ と 、 そ の 基 礎 し た 直 接 的 景 彡 響 か ら も 充 分 に 保 護 さ れ る と な る ア ホ ウ ド リ の 繁 殖 と 生 態 の 調 査 を 必 要 が あ る 。 ( 長 谷 川 博 ) 行 う こ と 、 尖 閣 列 島 南 小 島 の ア ホ ウ ド リ を 定 期 的 に 継 続 調 査 す る こ と 、 て 、 あ る 。 ( 長 谷 川 博 ) カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ 脂 昭 和 50 年 6 月 26 日 所 ( 東 京 都 ・ 静 岡 県 ・ 三 重 県 ・ 福 岡 県 ・ 沖 縄 県 ) 鳥 類 ・ 139

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


の 繁 歹 也 て 、 つ ぎ つ ぎ に ま 刈 事 業 が 始 め ら ア ホ ウ ド リ れ た た め 大 量 に 捕 殺 さ れ た 。 得 ら れ た 羽 囮 昭 和 33 年 4 月 25 日 ( 天 ) 毛 は 処 理 さ れ て 横 浜 や 神 戸 か ら 翫 米 に 輸 昭 和 37 年 4 月 円 日 ( 特 天 ) 出 さ れ 、 ま 乂 開 女 緜 変 50 年 間 て 、 ア ホ ウ ド リ 昭 和 40 年 5 月 田 日 ( 名 称 ・ 地 域 変 更 ) 所 ( 東 京 都 鳥 島 ・ 沖 縄 県 ) は ほ ぼ と り つ く さ れ 、 糸 色 威 に 瀕 す る こ と ア ビ は 、 北 半 球 の 高 緯 度 地 方 ツ ン ド ラ に な っ た 。 鳥 島 だ け て 、 も 、 少 な く 見 積 っ や タ イ ガ 帯 の 海 に 近 い 湖 沼 て 、 繁 殖 し 、 冬 て も 500 万 羽 が 捕 ら え ら れ た と 言 わ れ 季 は 中 緯 度 地 方 の 海 岸 に 渡 っ て 過 ご す 。 ア ホ ウ ド リ は 、 翼 を 広 げ る と 先 か ら 先 る 。 全 体 て 、 は 、 お そ ら く 1000 万 羽 近 く が 全 長 は 約 63 セ ン チ あ る 。 日 本 て 、 は 九 州 以 ま て 、 2 . 5 メ ー ト ル に 近 く 、 体 重 6 ~ 7 キ 捕 殺 さ れ た と 推 定 さ れ る 。 こ れ に よ っ て 北 の 沿 岸 域 て 越 冬 し 、 特 に 内 海 や 内 湾 、 ロ グ ラ ム に 達 す る 北 太 平 洋 て 最 大 の 海 島 ア ホ ウ ド リ は 、 か っ て 亜 帯 以 北 の 北 太 河 口 域 に 多 く み ら れ 、 ~ 彬 し て 魚 類 や イ て 、 あ る 。 庇 島 の 羽 色 は 、 翼 の 先 が 黒 く 、 平 洋 全 域 に 広 く 分 布 し て い た に も か か わ 頭 部 か ら 首 に か け て 濃 い 黄 色 を お び る ほ カ 類 を 捕 ら え る 。 ら ず 、 一 掃 さ れ て し ま っ た 。 広 島 県 下 の 瀬 戸 内 海 て 、 は 、 こ の 鳥 の 採 か は 全 身 白 色 て 、 あ る 。 洋 上 て 、 は 海 面 近 く 鳥 島 は 昭 和 8 年 ( 1933 ) 、 小 笠 原 諸 島 聟 餌 習 性 を 巧 み に 利 用 し た 、 「 鳥 持 網 f も と に 生 じ る 丿 差 を 巧 み に 利 用 し て 、 ほ と 島 列 島 は 昭 和 11 年 に 禁 猟 区 に 指 定 さ れ 、 呼 ば れ る 独 得 の 漁 法 が 古 く か ら 行 わ れ て ん ど は ば た く こ と な く 風 上 側 に む か っ て ア ホ ウ ド リ は や っ と 保 護 さ れ る よ う に い る 。 内 海 を 回 游 し て き た 表 層 魚 イ カ ナ 上 昇 し 、 風 下 側 に 向 き を か え て 追 い 風 て 、 な っ た 。 し か し 、 時 は す て 、 に 遅 す ぎ た 。 ゴ の 群 れ を 追 っ て 、 ア ビ や 同 じ ア ビ 科 の 加 速 し な が ら 降 下 し 、 ま た 風 上 に 上 昇 す 鳥 島 て 、 は 昭 和 14 年 に 火 山 噴 火 が お こ り 、 別 種 シ ロ エ リ オ オ ハ ム が 集 ま り 、 さ か ん る と い う 飛 翔 サ イ ク ル を く り 返 し 、 ジ グ 営 巣 地 が 破 壊 さ れ て し ま っ た 。 に 採 餌 す る 。 イ カ ナ ゴ の 群 れ は 、 上 か ら ザ グ の 経 路 を と り な が ら 、 す べ る よ う に 昭 和 24 年 ( 1949 ) 、 小 笠 原 諸 島 聟 島 列 島 の 攻 撃 に 対 し て 海 中 に 深 く 潜 っ て 逃 げ よ 飛 び 続 け る こ と が て 、 き る 。 お よ び 伊 豆 諸 島 鳥 島 と そ の 近 海 て 、 ア ホ ウ う と す る 。 す る と 、 そ の イ カ ナ ゴ を 好 餌 し か し 、 繁 殖 の た め に 訪 れ る ド 也 ( 島 ) ド リ の 調 査 が 行 わ れ た が 、 姿 は 石 忍 さ れ け わ ん と す る タ イ や ス ズ キ が 海 底 か ら 浮 上 し て て 、 は 、 長 す ぎ る 翼 が 災 い し 、 風 に 向 か っ ず 、 糸 色 威 が 懸 念 さ れ た 。 幸 い に も 、 昭 和 イ カ ナ ゴ を 捕 ら え る 。 漁 師 は ア ビ や シ ロ て 助 走 す る か 、 斜 面 を か け お り る か し な 26 年 1 月 に 、 鳥 島 の 南 端 、 断 崖 絶 壁 に 囲 ェ リ オ オ ハ ム の 採 餌 群 に 静 か に 小 舟 を 近 い か ぎ り 飛 び た て な い 。 ま た 、 捕 食 者 の ま れ た 蠱 奇 の 斜 面 の ハ チ ジ ョ ウ ス ス キ の づ け 、 浮 上 し た タ イ や ス ズ キ な ど の 大 型 い な い 島 て 、 繁 殖 し て い た た め 人 間 を ま っ 株 の 間 て 、 、 雛 を 育 て て い る ご く 少 数 の ア い き え 魚 を 生 餌 を 使 っ て 釣 り あ げ る の て 、 あ る 。 た く 恐 れ ず 、 き わ め て た や す く 捕 ら え ら ホ ウ ド リ カ 蔀 忍 さ れ 、 生 存 と 繁 殖 が 再 発 こ の 漁 法 に よ る 漁 獲 高 は 多 か っ た と い れ た 。 こ れ が 、 、 ア ホ ウ ド リ の 名 前 の い わ 見 さ れ た 。 い 、 漁 師 は ア ビ を 大 切 に 保 護 し て き た 。 れ て 、 あ る 。 伊 豆 諸 島 や 小 笠 原 諸 島 て 、 は 、 、 バ そ の 後 は 、 戦 後 、 台 風 監 視 の た め に 鳥 こ の よ う な 漁 法 は 、 お そ ら く 他 国 に 例 カ ド リ 、 、 な ど と 呼 ば れ た 。 繁 殖 の た め 10 島 に 建 設 さ れ た 鳥 島 測 候 所 ( の ち に 気 象 え い そ う が な い と 思 わ れ 、 わ が 国 の 漁 民 が い か に 月 上 旬 に 営 巣 地 と な る 島 に 戻 り 、 10 月 下 観 測 所 ) の 人 た ち に よ っ て 手 厚 く 保 護 さ 深 く 海 鳥 と 魚 類 と の 関 係 を 理 解 し て い た 旬 か ら 11 月 上 句 に 地 上 に つ く っ た 簡 単 れ 、 少 し ず つ だ が 着 実 に 数 を 増 加 さ せ て か を 示 す 好 例 に あ げ ら れ よ う 。 た だ 、 近 な 巣 に 1 卵 を 産 む 。 雌 雄 交 代 て 、 64 ~ 65 日 い っ た 。 ア ホ ウ ド リ は 昭 和 33 年 に は 天 然 年 、 瀬 戸 内 海 沿 岸 或 て 、 の 工 業 化 が 進 み 、 間 卵 を 抱 き 、 雛 を か え す 。 そ の 時 期 は 12 記 勿 に 、 35 年 に は 東 京 て 、 開 催 さ れ た 国 ひ ん ば ん 海 上 交 通 が 頻 繁 に な り 海 洋 の 汚 染 も 進 ん 月 下 旬 か ら 1 月 初 め て 、 、 そ の 後 5 カ 月 間 際 特 類 保 護 会 議 の 総 会 て 、 ト キ と と も に 国 だ 結 果 、 ア ビ な ど の 海 島 も 漁 業 も 圧 迫 さ 養 育 さ れ て 雛 は 巣 立 つ 。 お も な 餌 は ト ビ 呆 島 に 加 え ら れ 、 37 年 に は 特 別 天 然 こ う か く れ る に 至 っ た 。 伝 統 的 漁 法 の 継 承 と 漁 場 ウ オ ・ イ カ 類 ・ 甲 殻 類 て 、 あ る 。 記 ; ま 物 に 指 定 さ れ た 。 の 保 全 が 望 ま れ る 。 し か し 、 昭 和 40 年 ( 1965 ) 秋 に 鳥 島 て 火 こ の 島 は 、 か っ て 伊 豆 諸 島 鳥 島 、 小 笠 ( 長 谷 川 博 ) き た の 原 諸 島 彝 島 列 島 北 之 島 ・ 媒 島 ・ 嫁 島 、 山 性 地 震 が 群 発 し 、 観 測 所 が 閉 鎖 さ れ 調 査 ・ 保 護 窩 色 え て し ま っ た 。 昭 和 51 年 父 島 列 島 西 之 島 、 そ れ よ り 西 に 位 置 す る せ ん か く ( 1976 ) に 繁 殖 状 況 調 査 カ 舸 開 さ れ 、 以 後 大 東 諸 島 、 工 諸 島 南 部 の 尖 閣 列 島 、 継 続 さ れ て い る 。 昭 和 56 、 57 年 に は 環 境 湾 島 北 東 沖 の 彭 佳 台 湾 ~ 毎 央 に あ る 澎 び よ う し よ 庁 と 東 京 都 に よ っ て 、 襯 也 と な っ て い た 湖 諸 島 の 猫 嶼 な ど 、 北 太 平 洋 西 部 の 無 人 営 巣 地 に 、 鳥 島 に 自 生 す る ハ チ ジ ョ ウ ス 島 に 集 団 て 、 繁 殖 し て い た 。 し か し 、 こ の ス キ を 移 植 す る と い う 積 極 的 保 護 言 1 画 が 鳥 が 多 量 に つ け て い る 良 質 の 白 い 羽 毛 は ま の 対 象 と な り 、 明 治 中 期 以 上 記 実 行 に 移 さ れ た 。 こ の 目 的 は 、 営 巣 地 と ア ビ 渡 来 群 游 海 面 昭 和 6 年 2 月 20 日 所 広 島 県 豊 田 郡 豊 浜 町 特 別 天 然 記 念 物 ひ ん さ い と り も ち あ じ ろ ひ な な こ う ど よ め だ い と う ア ビ の 泳 ぎ 方 ほ う か し よ 前 へ 戻 す 後 ろ へ 掻 く 138 ・ 鳥 類