検索 - みる会図書館

検索対象: 日本の天然記念物 1 動物Ⅰ

日本の天然記念物 1 動物Ⅰから 140件ヒットしました。

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


い り お も て じ ま 0 仲 の 神 島 海 鳥 繁 殖 地 ( 沖 縄 ) 仲 ノ 神 島 は 西 表 島 の 西 南 約 16 キ ロ に あ る 無 人 の 小 島 て 、 、 周 囲 は 急 唆 な 絶 壁 と な っ て 海 に 落 ち 込 ん て 、 い る 。 地 せ ん か く 元 て 、 は こ の 島 を 「 ナ カ ノ ウ ガ ン ジ マ 」 と 呼 ぶ 。 力 強 く 流 れ る 黒 潮 に 磯 を 洗 わ れ る こ の 島 や 、 こ の 北 方 約 200 キ ロ に あ る 尖 閣 列 島 は 、 ア ジ サ シ 類 ・ カ ツ オ ド リ 類 ・ ミ ズ ナ ギ ド リ 類 な ど の 暖 海 毎 鳥 類 の 集 団 繁 歹 也 と し て 知 ら れ る 。 こ れ に 匹 敵 す る 集 団 繁 歹 也 は 小 笠 原 諸 島 に み ら れ る 。 ぐ ふ 「 な か か み し ま 工 リ グ ロ ア ジ サ シ は 春 5 月 頃 に 渡 来 し 、 9 月 頃 ま て 、 滞 在 す る 。 体 は 白 く 、 え り が 黒 い の が 牛 瓦 海 岸 近 く の 岩 場 に 集 団 て 、 繁 殖 す る 。

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


ン 一 0 蕪 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 青 森 ) 毎 年 2 月 下 旬 か ら 数 万 羽 の ウ ミ ネ コ が 渡 来 し 、 繁 殖 す る 。 ウ ミ ネ コ ウ ミ ネ コ は 日 本 を 代 表 す る カ モ メ て 、 あ り 、 ネ コ に 似 た 鳴 き 声 を も つ こ と か ら こ の 名 が つ い た 。 東 ア ジ ア 特 産 種 て 、 、 ア ジ ア 大 陸 日 本 海 沿 岸 地 方 や 朝 鮮 半 島 沿 岸 、 日 本 列 島 沿 岸 て 、 繁 殖 し 、 冬 に は い く ら か 南 に わ た る 。 尾 の 先 に 黒 帯 が あ り 、 全 長 約 47 セ ン チ 、 翼 を ひ ろ げ た 長 さ は 120 セ ン チ て 、 、 カ モ メ 類 の 中 て 、 は 中 型 に 属 す る 。 ( 写 真 上 左 ) か ぶ し ま - バ ~ ン い ゞ . い 査 0 写 真 右 よ り 蕪 島 の 菜 の 花 と ウ ミ ネ コ ウ ミ ネ コ の 求 愛 こ う び ウ ミ ネ コ の 交 尾 ウ ミ ネ コ の ひ な と 親 島 か よ し ま 鳥 類 ・ 115

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


ウ ミ ネ コ の 生 態 と 分 布 ウ ミ ネ コ は カ モ メ 類 の 一 種 て 、 、 猫 に 似 た 鳴 き 声 を も っ こ と か ら こ の 名 前 が つ け ら れ た 。 東 ア ジ ア 特 産 の 種 て 、 、 ア ジ ア 大 陸 日 べ 毎 沿 岸 地 方 や 朝 鮮 半 島 沿 岸 、 日 本 列 島 の 沿 岸 て 、 繁 殖 し 、 冬 季 に は い く ら か 南 に 渡 る 。 全 長 47 セ ン チ 、 翼 開 長 約 120 セ ン チ て 、 、 カ モ メ 類 の な か て 、 は 中 型 の 鳥 て 、 あ る 。 海 上 に 出 て 魚 類 を 捕 ら え る ほ か 、 海 岸 て 打 ち 上 げ ら れ た 動 物 の 死 体 を あ さ り 、 内 陸 の 水 田 や 湿 地 、 草 地 て 、 両 生 類 ・ 昆 虫 類 な ど も 食 べ る 。 島 の 草 地 や 岩 上 、 低 木 の 疎 生 す る 地 上 に 巣 を つ く り 、 2 ~ 3 卵 を 産 む 。 4 週 間 あ ま り 0 化 し 、 そ の 彳 麸 勺 40 日 間 親 島 か ら 餌 を 与 え ら れ て 巣 立 つ 。 地 域 に よ っ て 繁 殖 の 季 節 は 異 な る が 、 4 月 か ら 5 月 に 産 卵 が 行 わ れ 、 7 月 ま て 、 に は 巣 立 ち 、 8 月 に は 繁 殖 地 を は な れ る 。 繁 殖 分 布 域 の 南 部 の も の は 、 繁 殖 後 、 北 上 し て 夏 を す ご す 。 日 本 各 地 の 海 岸 や 沖 合 い 海 上 て 、 数 多 く み ら れ 、 日 本 て 最 も 数 の 多 い カ モ メ て 、 あ る 。 つ し ま 各 地 に 集 団 繁 歹 也 が あ る 。 対 馬 海 流 域 て 、 は 東 シ ナ 海 に 面 す る 西 九 州 沖 の 男 女 群 島 お よ ま 甑 島 列 島 、 日 べ 毎 に 面 す る 中 国 地 方 の 島 根 県 日 御 碕 沖 の 経 島 、 若 狭 湾 の 沓 島 、 能 登 ひ の み さ き と び て う り 半 島 沖 の 七 ツ 島 、 山 形 県 の 飛 島 、 北 海 道 西 岸 沖 の 天 売 島 、 利 尻 島 な ど 、 さ ら に オ ホ ー は ま と ん べ っ ッ ク 海 に 面 す る 浜 屯 リ 海 岸 に も 繁 殖 地 が あ る 。 太 平 洋 岸 て 、 は 、 紀 伊 半 島 沖 の 島 々 、 伊 豆 諸 島 八 丈 小 島 、 東 北 地 方 の 三 陸 海 岸 、 北 海 道 東 部 の 大 黒 島 や モ ュ ル リ 島 に 繁 殖 地 が あ る 。 各 地 の 代 表 的 な 繁 殖 地 は 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ 、 保 護 さ れ て い る 。 ( 長 谷 川 博 ) だ ん じ よ だ い こ く り く ぜ ん 陸 前 江 ノ 島 の ウ ミ ネ コ お よ び ウ ト ウ 繁 殖 地 囮 昭 和 9 年 一 月 22 日 ( 天 ) 昭 和 33 年 5 月 図 日 ( 名 称 変 更 ) 昭 和 33 年 5 月 図 日 ( 追 加 指 定 ) 所 宮 城 県 牡 鹿 郡 女 川 町 闇 女 川 町 ふ み し ま 経 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 指 大 正 Ⅱ 年 3 月 8 日 ( 天 ) 昭 和 40 年 6 月 4 日 ( 追 加 指 定 ) 所 島 根 県 簸 川 郡 大 社 町 置 大 社 町 ひ の み さ き 艮 半 島 西 突 端 の 日 御 碕 の 海 岸 か ら 西 に 約 200 メ ー ト ル の 海 上 に 経 島 が あ る 。 江 ノ 島 列 島 は 、 平 島 、 江 ノ 島 、 足 島 と 大 小 二 つ の 岩 島 か ら な り 、 総 面 積 は 約 お な が わ お も に 三 つ の 島 か ら な り 、 宮 城 県 女 川 沖 0.3 ヘ ク タ ー ル 、 高 さ は 約 20 メ ー ト ル て 、 お じ か 約 15 キ ロ 、 牡 鹿 半 島 の 東 、 金 華 山 の 北 に あ る 。 た い し や 位 置 す る 。 こ の う ち 江 ノ 島 に は 人 間 カ 駐 こ の 島 は 、 大 社 町 日 御 碕 ネ 上 の 霊 域 と 居 し て い て 、 列 島 の 東 南 端 に あ る 足 島 が し て 立 ち 入 り が 禁 止 さ れ 、 ま た 、 こ の 島 海 島 の 繁 殖 地 に な っ て い る 。 を 信 仰 の 対 象 と す る 漁 民 が ウ ミ ネ コ を 保 こ の 島 は 面 積 9.4 ヘ ク タ ー ル 、 最 高 点 護 し て き た 。 こ の 場 所 て 、 、 現 在 、 約 3500 は 56 メ ー ト ル て 、 、 ヤ ブ ッ パ キ を 主 体 と す 羽 の ウ ミ ネ コ が 繁 殖 す る 。 近 年 、 こ の 地 る 低 財 木 が 島 項 を お お い 、 そ の 辺 縁 は 草 方 て 、 ウ ミ ネ コ の 保 護 に 力 が 入 れ ら れ て い 地 に な っ て い る 。 こ の 草 地 付 近 に ウ ミ ネ る た め 、 個 体 数 が 増 加 し 、 立 島 や 赤 島 な コ が 約 1 万 羽 、 ウ ト ウ が 約 100 羽 繁 殖 し 、 ど 経 島 の 周 辺 の 小 島 て 、 も ウ ミ ネ コ が 繁 殖 低 木 林 の 林 床 て 、 は 約 600 羽 の オ オ ミ ズ ナ す る よ う に な っ た 。 こ れ ら を 合 計 す る と 、 夏 鳥 ギ ド リ が 巣 穴 を 掘 っ て 繁 殖 し て い る 。 ウ ト ウ こ の 地 域 て 、 約 5000 羽 の ウ ミ ネ コ が 繁 殖 夏 鳥 に は 眼 の 脇 に 白 い 飾 り 羽 が あ る の 島 は 、 太 平 翁 合 岸 て 、 は ウ ト ウ の 繁 殖 分 し て い る も の と 推 定 さ れ る 。 ( 長 谷 川 博 ) ま た 、 く ち は し 基 部 に 突 起 が で き る 布 域 の 南 限 に あ た っ て い る 。 丘 の 繁 殖 状 況 に つ い て 詳 し い 調 査 は 行 わ れ て い な ( 長 谷 川 博 ) あ し じ ま き ん か ざ ん 冬 鳥 120 ・ 鳥 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


か べ し ま ① 壁 島 ウ 渡 来 地 ( 山 冂 ) 壁 島 は 古 く か ら ウ ミ ウ の 渡 来 越 冬 す る 場 所 と し て 知 ら れ る 。 コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ は 全 身 す す け た 褐 色 て 、 、 海 面 を け る よ う に し て ヒ ラ ヒ ラ と 飛 ぶ 。 て る し ま 照 島 ウ 生 息 地 ( 福 島 ) 照 島 は 周 囲 が け わ し い 断 岸 の 岩 島 て 、 、 ウ ミ ウ の 代 表 的 生 息 ① ェ ト ヒ 。 リ カ は 、 橙 色 て 平 た く 大 き な く ち ば し を も っ た 黒 い 海 鳥 。 ア イ ス 語 て 、 「 美 し い 鼻 」 の 意 味 。 だ ん が い 0 空 か ら 見 た 大 黒 島 。 海 岸 線 に は 断 崖 が つ づ き 、 わ が 国 の 北 方 系 海 鳥 の 代 表 的 繁 殖 だ い こ く じ ま だ い こ く じ ま 大 黒 島 海 鳥 繁 殖 地 ( 北 海 道 ) あ っ け し 大 黒 島 は 釧 路 の 東 、 厚 岸 港 の 入 ロ の 尻 羽 岬 と そ の 対 岸 の 早 の 中 間 に あ る 。 周 囲 約 6 キ ロ メ ー ト ル だ ん が い の 島 て 、 、 断 岸 上 に は 開 け た 草 地 が あ り 、 古 く か ら 海 鳥 の 集 団 繁 殖 地 と な っ て き た 。 春 か ら 秋 に か け て こ の 島 に 集 ま る の は コ シ ジ ロ ウ ミ ツ バ メ ・ エ ト ヒ 。 リ カ ・ ウ ト ウ ・ ケ イ マ フ リ ・ オ オ セ グ ロ カ モ メ ・ ウ ミ ウ な ど て 、 、 と く に コ シ ジ ロ ウ ミ ツ バ メ は 数 万 羽 が 飛 来 し 、 島 の 西 端 お よ び 中 央 を 流 れ る 小 川 付 近 の 草 原 に 穴 を ほ っ て 営 巣 す る 。 / ィ し り は

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


0 三 貫 島 オ オ ミ ス ナ ギ ド リ お よ び ヒ メ ク ロ ウ ミ ツ バ メ 繁 殖 地 ( 岩 手 ) オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 京 都 ) 冠 島 は 暖 地 性 の 自 然 林 に お お わ れ た 無 人 島 。 お し ま お お 0 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 北 海 道 ) 渡 島 大 島 は オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 の 北 限 ル さ ん が ん じ ま か ん む り じ ま オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 生 態 頭 と 顔 は 白 く 、 か ら だ の 上 面 が し を 使 っ て よ じ の ば っ た り ( 写 真 暗 褐 色 、 下 面 が 白 の カ モ メ に 似 た 左 ペ ー ジ ) 、 が け の ふ ち ま て 、 は っ て 海 島 。 朝 鮮 半 島 沿 岸 や 日 本 近 海 の い っ て か ら 空 中 へ 飛 び 出 る 。 ミ ズ 島 な ど て 、 繁 殖 し 、 冬 に は 南 下 し て ナ ギ ド リ 類 は 、 海 上 を 吹 く 横 の 風 フ ィ リ ヒ 。 ン や 北 ポ ル ネ オ 島 付 近 の を 利 用 し て 、 翼 を 左 右 に か た む け ~ 毎 或 に も 分 布 す る 。 地 面 に 深 い 横 な が ら 弧 を え が く よ う に 飛 ぶ の 穴 を 掘 っ て 巣 と す る 。 平 た い 地 上 て 、 、 い か に も 水 を な ぐ よ う に み え か ら 飛 び た て な い の て 、 、 な な め に る こ と か ら こ の 名 が つ い て い る 。 な っ た 大 木 の 幹 を 足 、 翼 、 く ち ば お き の し ま の 沖 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 島 根 ) 沖 し ら し ま 島 は 名 勝 白 島 海 岸 の 中 に 浮 か ぶ 小 島 。 の 粟 島 の オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ お よ び ウ ミ ウ 繁 殖 地 ( 新 潟 ) 四 海 岸 の 断 岸 に 海 鳥 が 生 息 す る 。 あ わ し ま ほ し が み じ ま 0 星 神 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 島 根 ) 空 か ら 見 た 星 神 島 の 全 景 。 鳥 類 ・ 133

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


あ っ け し 大 黒 島 は 、 北 海 道 東 部 の 厚 岸 沖 約 12 キ 天 売 島 海 鳥 繁 殖 地 口 に 浮 か ぶ 面 積 107 ヘ ク タ ー ル の 無 人 島 指 昭 和 年 8 月 8 日 ( 天 ) て 、 、 周 囲 は 断 崖 、 上 部 は な だ ら か な 台 地 昭 和 54 年 2 月 図 日 ( 追 加 指 定 ) 状 に な っ て い る 。 谷 ぞ い に ダ ケ カ ン ノ ヾ や 北 海 道 苫 前 郡 羽 幌 町 ミ ズ ナ ラ の 疎 林 が 残 っ て い る が 、 上 部 台 羽 幌 町 地 は 工 ゾ ョ モ ギ な ど の 草 本 が お お っ て い る 。 島 の 南 西 部 が 、 海 鳥 繁 也 と し て 天 北 海 道 北 部 、 羽 幌 の 西 約 30 キ ロ の 日 本 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 。 海 に 、 面 積 543 ヘ ク タ ー ル の 天 売 島 が あ こ の 島 て 最 も 数 が 多 い の は 推 定 数 200 る 。 こ の 島 の 北 西 海 岸 は 、 冬 李 に 吹 く 李 万 羽 と い わ れ る コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ て 、 、 節 風 に よ 良 て 侵 食 さ れ 、 高 さ 50 ~ 100 島 上 部 の 工 ゾ ョ モ キ 群 落 の 地 中 に 横 穴 を メ ー ト ル の 断 崖 と な っ て い る 。 南 東 側 は 掘 っ て 営 巣 す る 。 コ シ ジ ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ は な だ ら か な 傾 斜 を な し て 海 に 接 し 、 海 岸 全 長 約 21 セ ン チ 、 翼 開 長 46 セ ン チ の 小 型 に 集 落 が 形 成 さ れ て い る 。 の 外 洋 性 海 鳥 て 、 、 イ カ 類 の 不 旧 子 や 動 物 プ こ の 島 の 南 西 部 断 崖 付 近 に は 、 カ モ メ ラ ン ク ト ン を 採 食 す る 。 夕 方 、 暗 く な っ 類 ・ ウ ミ ス ズ メ 類 ・ ウ 類 か ら な る 海 鳥 の て か ら 巣 に 戻 り 、 未 明 に 海 に 出 る 。 こ の 集 団 繁 殖 地 が あ り 、 天 然 記 念 物 に 指 定 さ 鳥 は 太 平 洋 、 大 西 洋 亜 寒 域 の 島 じ ま て 、 お れ て い る 。 最 も 数 が 多 い の は ウ ト ウ て 、 、 も に 繁 殖 し 、 秋 冬 に は 亜 ? 帯 域 に 渡 る 。 日 約 80 万 羽 が 島 の 上 部 の 草 地 に 穴 を 掘 っ 本 て 、 繁 殖 カ 寉 認 さ れ て い る の は 大 黒 島 だ て 営 巣 す る 。 夕 方 、 暗 く な っ て か ら 巣 に け て 、 あ る 。 戻 っ て く る 。 次 い て 、 ウ ミ ネ コ が 多 く 、 約 こ の ほ か 断 崖 上 部 の 草 地 の 部 分 て 、 は オ 1 万 7000 つ が い が 断 崖 の 上 部 の 草 地 て 、 オ セ グ ロ カ モ メ が 営 巣 し 、 岩 塊 や 断 崖 の 営 巣 す る 。 ま た 、 オ オ セ グ ロ カ モ メ も 約 棚 て 、 ウ ミ ウ が 営 巣 す る 。 断 崖 と 草 地 と の 150 つ が い 繁 殖 し て い る 。 こ れ ら の カ モ メ く ち ば し 境 界 部 に は エ ト ヒ 。 リ カ が 巣 を 掘 り 、 岩 穴 類 は ウ ト ウ が 嘴 に く わ え て 帰 る イ カ に は ヒ メ ウ 、 岩 の 割 れ 目 に は ケ イ マ フ リ ナ ゴ な ど の 餌 を 横 取 り す る 。 が 繁 殖 し て い る 。 大 黒 島 は 日 本 て 、 は 最 大 以 前 は 「 オ ロ ロ ン 鳥 」 と 呼 ば れ る ウ ミ ガ の 寒 流 系 海 鳥 の 繁 歹 也 て 、 あ る 。 ラ ス が 数 多 く 生 息 し 、 断 崖 や 岩 塔 の 岩 棚 に 営 巣 し て い た 。 昭 和 38 年 ( 1963 ) に は 約 ( 長 谷 川 博 ) 8000 羽 て 、 あ っ た が 、 47 年 に は 約 1000 羽 、 52 年 に は 500 羽 に な り 、 最 近 て 、 は ほ と ん ど 繁 殖 し な く な っ て し ま っ た 。 道 東 の モ か べ し ま 壁 島 ウ 渡 来 地 ュ ル リ 島 て 、 も 数 が 減 り 、 繁 殖 し な く な っ 昭 和 9 年 5 月 一 日 た 。 こ の 減 少 は 海 洋 環 境 の 大 規 模 な 変 化 所 山 口 県 豊 浦 郡 豊 北 町 に よ る も の 日 則 さ れ る 。 ウ ミ ス ズ メ も 、 豊 北 町 昭 和 31 年 に は 約 500 羽 が 繁 殖 し て い た 山 口 県 の 西 海 岸 は 響 灘 に 面 し 、 沖 合 が 、 38 年 以 来 姿 を 消 し て し ま っ た 。 断 崖 の 棚 に は ウ ミ ウ ・ ヒ メ ウ が 繁 殖 し 、 岩 の 割 い に い く つ か の 小 島 が 浮 か ん て 、 い る 。 そ れ 目 や 堆 積 し た 岩 石 の 間 て 、 は 約 400 羽 の の 西 北 端 に 、 な か て 、 は 最 も 大 き い 角 島 が ケ イ マ フ リ が 営 巣 し て い る 。 ( 長 谷 川 博 ) あ る 。 壁 島 は そ の 南 に 位 置 し 、 特 牛 の 西 沖 に あ る 花 崗 岩 の 岩 脈 て て 、 き た 小 さ な 岩 島 て 、 あ る 。 付 近 の 海 上 に は 、 冬 季 、 多 数 の ウ ミ ウ が 渡 来 す る 。 沿 岸 域 て 、 潜 水 し て 魚 類 を 採 食 し 、 島 の 断 崖 を 休 息 場 所 、 集 団 の ね ぐ ら と し て 利 用 し て い る 。 岩 の 上 に 堆 積 し て う り じ ま は ば ろ カ ワ ウ ひ び き な だ - ー よ 置 を ウ の 足 指 つ の し ま こ っ と 、 、 だ い こ く じ ま 大 黒 島 海 鳥 繁 殖 地 昭 和 26 年 6 月 9 日 所 北 海 道 厚 岸 郡 厚 岸 町 闇 厚 岸 町 126 ・ 鳥 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 生 態 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ は 全 長 47 セ ン チ て 、 、 翼 開 長 は 110 セ ン チ あ り 、 ミ ズ ナ ギ ド リ 類 の な か て 、 は 大 型 の 種 て 、 、 或 に 生 息 す る 。 北 か ら 南 ま て 、 日 本 列 島 各 地 の 沿 岸 や 、 近 海 の ポ ン フ ー 島 嶼 て 大 き な 集 団 を つ く っ て 繁 殖 し て い る 。 こ の ほ か 朝 鮮 半 島 や 台 湾 の 沿 岸 、 澎 湖 諸 島 の 島 々 て 、 も 繁 殖 す る ら し い が 、 匠 の 生 息 状 況 は 明 ら か に さ れ て い な い 。 冬 季 に は 東 南 ア ジ ア の 沿 岸 ~ 或 に 渡 る が 、 一 部 は ニ ュ ー ギ ニ ア か ら オ ー ス ト ラ リ ア 北 部 の 沿 岸 、 あ る い は マ ラ ッ カ 海 映 を ぬ け て イ ン ド 洋 に 入 る 。 繁 殖 分 布 か ら み る と 、 日 本 列 島 芋 産 種 と 位 置 づ け ら れ る 。 黒 潮 や 対 馬 海 流 が 海 岸 を 洗 う 暖 流 海 域 の 小 島 て 、 繁 殖 し 、 営 巣 地 は シ イ ・ タ ブ ノ キ な ど の 照 葉 樹 が 植 ー 冠 を 構 成 し て い る こ と が 多 い 。 林 床 に 深 い 横 穴 を 掘 っ て 巣 と す る 。 3 月 に 越 冬 ~ 或 か ら 帰 り 巣 の 補 修 を 行 い 、 6 月 下 旬 に 1 卵 を 産 む 。 雌 雄 交 代 て 、 抱 卵 し 、 ひ な き ゅ う じ 8 月 半 ば に 雛 が か え る 。 雛 は 魚 類 や イ カ 類 、 甲 殻 類 を 給 餌 さ れ て 育 ち 、 10 月 下 句 か ら 11 月 半 ば に 巣 立 つ 。 こ の 鳥 は 夕 方 、 田 髫 ま も な く 巣 に 戻 り は じ め る 。 そ の 時 は 海 上 か ら 営 巣 地 上 空 に 高 く 舞 い あ が り 、 少 し ず つ 高 度 を さ げ 、 最 後 に は 植 「 冠 部 す れ す れ に 飛 び 、 林 の な か に つ つ こ む 。 朝 は 日 の 出 前 に 樹 幹 や 岩 を よ じ 登 り 、 そ の 先 か ら 海 に 向 か っ て 飛 び た つ 。 日 本 各 地 に 集 団 繁 歹 也 が あ り 、 そ の い く つ か は 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 。 伊 豆 諸 み く ら 島 の 御 蔵 島 は 、 な か て 、 も 最 大 の 繁 歹 耐 也 て 、 、 200 万 羽 程 度 の 繁 殖 が 推 定 さ れ て い る 。 日 本 て 、 繁 殖 す る 海 島 の う ち て 最 も 数 の 多 い 種 て 、 あ る 。 ( 長 谷 川 博 ) え い そ う コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ ( 上 ) の 燕 尾 は 切 れ 込 み が 深 い ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ ( 中 ) に は 上 下 に 尾 筒 が あ る さ ん が ん じ ま 三 貫 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ お よ び ヒ メ ク ロ ウ ミ ッ パ メ 繁 殖 地 指 昭 和 田 年 に 月 24 日 所 岩 手 県 釡 石 市 箱 崎 町 釡 石 市 北 海 道 渡 島 半 島 の 西 海 岸 か ら 、 西 に 約 50 キ ロ 離 れ た 日 べ 毎 に 渡 島 大 島 が あ る 。 陸 中 海 岸 釜 石 湾 の 北 、 箱 崎 半 島 の 沖 2 こ の 島 は 無 人 島 て 、 、 夏 李 、 海 草 や ア ワ ビ キ ロ に あ る 三 貫 島 は 、 面 積 32 ヘ ク タ ー ル 採 り の た め に 建 て ら れ た 番 小 屋 に 人 が の 無 人 島 て 、 全 島 、 タ ブ ノ キ を 主 体 と し 訪 れ る だ け て 、 あ る 。 ま た 、 こ の 島 は オ オ ミ た 暖 帯 照 葉 樹 て 、 お お わ れ て い る 。 こ の 島 ズ ナ ギ ド リ の 最 も 北 の 繁 歹 也 て 、 、 か っ て に は オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ ・ ウ ミ ネ コ ・ ウ ミ 全 島 に 相 当 数 が 営 巣 し て い た 。 し か し 明 ウ ・ ケ イ マ フ リ ・ ヒ メ ク ロ ウ ミ ッ パ メ な 治 末 期 に こ の 鳥 の 羽 毛 ま 刈 哘 わ れ 、 大 ど 多 数 の 海 島 が 繁 殖 し 、 こ の ほ か に ウ ミ 量 に ま 献 殳 さ れ た 。 そ の 後 も た び た び 食 用 ス ズ メ ・ ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ ・ オ ー と し て 捕 ら え ら れ た 。 こ う し て オ オ ミ ズ ス ト ン ウ ミ ッ ノ ヾ メ も 観 察 さ れ て い る 。 オ ナ ギ ド リ の 数 は 著 し く 減 少 し た 。 オ ミ ズ ナ ギ ド リ は 、 こ の 島 に お よ そ 24 万 や ま せ ど ま り 最 近 て 、 は 、 島 の 一 角 、 東 風 泊 付 近 に 数 羽 繁 殖 し て い る と 推 定 さ れ 、 日 本 て 、 も 有 百 羽 程 度 が 繁 殖 し て い る に す ぎ な い と い 数 の 繁 殖 地 て 、 あ る 。 う 。 こ の 島 に は ド プ ネ ズ ミ や 人 間 に 持 ち ヒ メ ク ロ ウ ミ ッ ノ ヾ メ は 、 全 長 約 20 セ ン 込 ま れ て 野 生 化 し た ア ナ ウ サ ギ ( カ イ ウ チ て 、 、 暖 海 に す む 小 型 の 外 洋 性 海 鳥 て 、 あ サ 判 が 繁 殖 し 、 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 繁 る 。 日 本 列 島 や 朝 鮮 半 島 近 海 の 小 島 て 繁 殖 を ) 石 自 し て い る ら し い 。 殖 し 、 こ の 海 域 の 特 産 種 と 言 え る 。 冬 季 ( 長 谷 川 博 ) に は 東 南 ア ジ ア や イ ン 判 ヒ 部 の 沿 岸 域 に 渡 る 。 分 類 学 的 に は 電 充 系 の コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ と ご く 近 、 あ る 。 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 指 昭 和 3 年 3 月 24 日 所 北 海 道 松 前 郡 松 前 町 闇 北 海 道 は こ ざ き か ま い し 134 ・ 鳥 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


日 本 列 島 の 海 鳥 類 ユ ー ラ シ ア 大 陸 の 東 縁 に は 、 弧 状 の 列 島 が 鎖 状 に い く つ も 連 な っ て い る 。 そ の 一 部 が 日 本 列 島 て 、 、 そ の 長 さ は 南 北 に お よ そ 3000 キ ロ に お よ び 、 四 つ の 大 き な 母 島 に 大 小 3000 以 の 島 嶼 が 付 属 し て い る 。 こ れ ら の 島 じ ま を 浮 か べ る 海 は 、 亜 鑿 滞 の 暖 海 か ら 亜 寒 帯 の 寒 冷 な 海 ま て 、 さ ま ざ ま て 、 、 海 洋 地 形 も 他 の 海 域 に な い 特 徴 を も っ て い る 。 列 島 の 東 に は 平 架 度 6000 メ ー ト ル 以 - ヒ の 日 本 海 溝 を も っ 太 平 洋 の 水 塊 カ 昿 が り 、 島 弧 て 、 区 切 ら れ た 付 属 海 て 、 あ る 東 シ ナ 海 、 日 べ 毎 、 オ ホ ー ッ ク 海 も そ れ ぞ れ に 異 な っ た 海 洋 学 的 特 徴 を も つ 。 太 平 洋 側 に は 世 界 て 、 も 有 数 の 毎 流 て 、 あ る 黒 潮 と 親 潮 が 流 れ 、 本 州 東 方 て ぶ つ か る 。 こ う し て 、 複 雑 て 、 多 様 な 海 岸 線 が つ く ら れ 、 近 海 に は 豊 か て 、 多 様 な 海 洋 生 物 群 集 が 形 成 さ れ る 。 こ の よ う な 海 洋 環 境 は 海 鳥 類 に 格 好 の 生 息 場 所 を 共 す る 。 海 鳥 の 定 義 に も よ る が 、 狭 い 意 味 て 、 用 い る こ と に す る と 、 日 本 近 海 て 、 は こ れ ま て 、 に 90 種 あ ま り の 海 鳥 が 言 求 さ れ た 。 こ の う ち 37 種 が 繁 殖 し 、 各 地 に 特 徴 あ る 海 鳥 集 団 繁 殖 地 が 形 成 さ れ て い る 。 の う ち 日 本 列 島 近 海 て 、 の み 繁 殖 が 知 ら れ て い る ア ホ ウ ド リ ・ カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ ・ ク ロ ウ ミ ッ パ メ 、 ま た 東 ア ジ ア 海 域 て 、 の み 繁 殖 す る ウ ミ ネ コ ・ ウ ミ ウ ・ オ オ セ グ ロ カ モ メ ・ ケ イ マ フ リ ・ オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ な ど は 、 種 と し て 、 あ る い は そ れ ら の 代 表 的 な 繁 面 也 や 集 団 繁 也 は 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ 、 保 護 さ れ て い る 。 ま た ア ビ や ウ ミ ウ な ど 特 定 の 種 に つ い て は 、 越 冬 ~ 或 が 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 。 ( 長 谷 川 博 ) 蕪 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 大 正 Ⅱ 年 3 月 8 日 大 黒 島 海 鳥 繁 殖 地 所 青 森 県 八 戸 市 鮫 町 、 、 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 青 森 ) 八 戸 市 日 出 島 ク ロ コ シ ジ ロ ウ ミ ッ パ メ 繁 殖 地 ( 岩 手 ) は ち の ヘ 青 森 県 八 戸 市 蕪 島 は 、 む か し 離 れ 島 て 、 椿 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 岩 手 ) 、 、 、 陸 一 江 ノ 島 ウ ミ ネ コ ・ あ っ た が 現 在 は 地 続 き に な っ て い る 。 面 ウ ト ウ 繁 殖 地 ( 宮 城 ) 積 は 1.8 ヘ ク タ ー ル 、 高 さ 17 メ ー ト ル あ 飛 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 山 形 ) い つ く し ま り 、 島 の 吼 止 中 央 に 厳 島 神 社 が あ る 。 の 島 の ウ ミ ネ コ は 厳 島 ネ 土 の 神 の 使 い と し て 信 仰 の 対 象 と な り 、 古 く か ら 保 護 さ れ て き た 。 神 社 の 敷 地 を 除 い て 全 島 が ウ ミ ネ コ の 繁 殖 地 と な り 、 丘 の 調 査 に よ る と 繁 殖 つ が い 数 は 推 定 約 1 万 7800 、 毎 ひ な 年 2 万 ~ 3 万 羽 の 雛 が か え る 。 縄 ば り を 持 て な い あ ぶ 川 間 体 を 含 め る と 、 全 体 て 、 お そ ら く 数 万 羽 に 達 す る 。 2 月 半 ば に 島 に 戻 り 、 繁 殖 の 準 備 を 始 め る 。 4 月 上 句 に 巣 を つ く り 、 2 ~ 3 卵 を 産 む 。 5 月 中 句 か ら 6 月 上 句 に 雛 が か え り 、 8 月 半 ば ま て 、 島 に と ど ま る 。 秋 冬 に は 南 に 移 動 す る 。 ( 長 谷 川 博 ) か ぶ し ま 天 然 記 念 物 の 海 鳥 天 売 島 : .. 繁 殖 地 ミ ズ ナ キ ド リ 繁 殖 地 三 貫 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ ・ ヒ メ ク ロ ウ ミ ッ パ メ 繁 殖 地 ( 岩 手 ) 粟 島 の オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ ・ - ー - ー ー ー ・ ウ ミ ウ 繁 殖 地 ( 新 潟 ) 照 島 ウ 生 息 地 ( 福 島 ) 。 沖 島 オ オ ミ ズ ナ キ ド リ 繁 殖 地 ( 島 根 ) オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 京 都 ) 星 神 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 ( 島 根 ) 経 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 島 根 ) ア ビ 渡 来 群 游 海 面 ( 広 島 ) 壁 島 ウ 渡 来 地 ( 山 口 ) 地 域 を 定 め ず ( お も な 生 息 地 ) ア ホ ウ ド リ ( 鳥 島 ・ 尖 閣 列 島 南 小 島 ) カ ン ム リ ウ ミ ス ズ メ ( 東 京 ・ 静 岡 ・ 三 重 ・ 福 岡 ・ 沖 縄 ) 0 仲 の 神 島 海 鳥 繁 殖 地 ( 沖 縄 ) 500km 116 ・ 鳥 類

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


三 貫 島 は 、 ヒ メ ク ロ ウ ミ ッ パ メ の 繁 殖 ら れ て い た 。 星 神 島 の 繁 殖 コ ロ ニ ー は も と も と 小 規 分 布 域 の 最 も 北 の 部 分 に あ た る 。 以 前 に 模 て 、 あ っ た ら し く 、 そ の 数 は 数 百 羽 と 推 は か な り 多 く 繁 殖 し て い た が 、 丘 て 、 は 定 さ れ て い た 。 近 年 、 磯 釣 り の 渡 り 船 や ご く 少 な く な り 、 繁 殖 状 況 も 明 ら か に さ 観 光 周 合 の 回 航 に よ り 、 生 息 数 は 減 少 れ て は い な い 。 減 少 の 原 因 も は っ き り し し た 。 ま た 沖 ノ 島 て 、 は 、 戦 後 、 燈 台 が 設 置 な い が 、 営 巣 地 の 土 壌 が 肥 料 に 利 用 さ れ さ れ 、 観 光 船 が 京 朮 す る よ う に な っ て 、 繁 歹 直 の 場 を 奪 わ れ た こ と 、 あ る い は 捕 食 周 辺 の 自 然 環 境 が 変 化 し 、 こ の た め に 生 獣 が 移 入 さ れ た こ と な ど が 考 え ら れ る 。 息 数 カ 墸 し く 減 少 し た 。 隠 岐 諸 島 て 、 は 、 ( 長 谷 川 博 ) こ の ほ か に 島 前 南 端 の 大 波 加 島 に 約 3000 羽 が 繁 殖 し 、 島 前 と 島 後 の 中 間 に あ る 大 森 島 な ど て 、 も オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ が 繁 ( 長 谷 川 博 ) 殖 し て い る 。 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 指 大 正 年 に 月 9 日 所 京 都 府 舞 鶴 市 冠 島 置 舞 鶴 市 若 狭 湾 の 西 部 、 舞 寉 弯 の 沖 合 い に 浮 か ぶ 無 人 の 冠 島 は 、 面 績 23 ヘ ク タ ー ル て 、 、 全 島 シ イ ・ タ ブ ノ キ ・ ヤ ブ ッ パ キ な ど の 暖 地 性 照 葉 樹 に お お わ れ て い る 。 こ の 島 に は 全 島 に わ た っ て 、 推 定 数 20 万 羽 の オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ が 繁 殖 し て い る 。 若 狭 湾 沿 岸 漁 民 は 、 古 く か ら こ の 鳥 を 粟 島 は 、 新 潟 県 村 上 市 の 海 岸 か ら 約 20 「 サ バ ド リ 」 と よ び 、 魚 群 の 位 置 を 知 ら せ キ ロ 沖 の 日 本 海 に 浮 か ぶ 小 島 て 、 、 人 が 生 る 鳥 と し て 保 護 し 、 そ の 繁 歹 耐 也 て 、 あ る 冠 活 し て い る 。 こ の 島 の 西 岸 は 、 冬 季 に 吹 島 の 環 境 保 護 の た め に 努 力 し て き た 。 冠 く 強 い 季 節 風 に よ っ て ひ き お こ さ れ る 大 島 に は ま た 、 大 漁 祈 願 ・ 海 上 安 全 を 祈 っ 波 て 駸 食 さ れ 、 複 雑 な 海 岸 線 を 形 づ く っ お い と じ ま て い る 。 突 き 出 し た 岬 と 岩 島 と が 連 続 す て 、 老 人 山 鴃 申 社 が 建 て ら れ 、 日 本 海 沿 岸 漁 民 の 信 仰 の 対 象 と な っ て い る 。 る 西 海 岸 の ほ ば 中 央 部 に 高 さ 184 メ ー ト か い し よ く が い ル の 丸 山 が あ り 、 そ の 周 辺 の 海 食 崖 や ( 長 谷 川 博 ) 岩 島 は オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ と ウ ミ ウ の 営 巣 地 と な っ て い る 。 こ の 或 の オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 繁 殖 個 体 数 は 、 近 年 く わ し く 調 査 さ れ て は い な い が 、 相 て 、 1 万 羽 を 下 ら な い と 推 定 さ れ て い る 。 ウ ミ ウ は 、 日 本 列 島 と そ の 近 海 の 沿 岸 て 、 繁 殖 す る 特 産 種 て 、 あ る 。 粟 島 て 、 は 10 ~ 15 つ が い が 繁 殖 し 、 冬 季 に は 北 か ら 渡 っ て く る も の カ 功 日 わ り 、 数 が 増 す 。 ( 長 谷 川 博 ) ま い づ る わ か さ あ わ し ま 粟 島 の オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ お よ び ウ ミ ウ 繁 殖 地 指 昭 和 47 年 7 月 に 日 所 新 潟 県 岩 船 郡 粟 島 浦 村 か ん む り オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 飛 翔 崖 に 突 出 し た 木 の 根 元 に 集 ま り 、 順 番 に 木 に 登 る 。 飛 び 降 る と き に 揚 力 を つ け て 海 上 へ 飛 び た っ 強 い 風 ほ し が み じ ま 星 神 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 指 昭 和 年 5 月 30 日 所 島 根 県 隠 岐 郡 西 ノ 島 町 西 ノ 島 町 お き の し ま 沖 島 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ 繁 殖 地 指 昭 和 年 2 月 田 日 所 島 根 県 隠 岐 郡 西 郷 町 闇 白 島 神 社 ど う ぜ ん 島 根 沖 日 本 海 の 隠 岐 に は 、 島 前 西 ノ 島 し ら し ま さ き の 北 東 端 沖 の 星 神 島 、 島 後 北 端 白 島 崎 沖 の 沖 ノ 島 に オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 繁 殖 地 が あ る 。 ど ち ら も 無 人 の 小 島 て 、 古 く か ら オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 集 団 繁 歹 也 と し て 知 波 の 抵 抗 で 風 が 弱 ま る 上 昇 ) 骨 空 、 、 、 滑 空 宿 オ オ ミ ズ ナ ギ ド リ の 帆 翔 主 昇 鳥 類 ・ 135

日本の天然記念物 1 動物Ⅰ


宀 - ミ 1 、 や 3. 、 り く ぜ ん え し ま 0 陸 前 江 ノ 島 の ウ ミ ネ コ お よ び ウ ト ウ 繁 殖 地 ( 宮 城 ) 牡 鹿 半 島 の 東 方 洋 - ー E に う か ぶ 江 ノ 島 列 島 は 、 ウ ミ ネ コ お よ び ウ ト ウ の 繁 殖 地 と し て 著 名 だ が 、 な か て 、 も 足 島 に は 数 多 く の 海 鳥 が 集 ま る 。 ふ み し ま ひ の み さ き が ん し よ う ① 経 島 ウ ミ ネ コ 繁 殖 地 ( 島 根 ) 経 島 は 日 御 碕 の 突 端 に あ る 大 き な 岩 礁 て 、 、 文 島 と も 書 く 。 日 本 海 岸 西 部 に お け る 代 表 的 ウ ミ ネ コ 繁 殖 さ 3. ・ に 第 マ ー ー 既 1 ・ を い ・ 、 1 い :