検索 - みる会図書館

検索対象: 写楽 仮名の悲劇

写楽 仮名の悲劇から 377件ヒットしました。

写楽 仮名の悲劇


こ の 作 品 は 昭 和 六 十 一 一 年 五 月 新 潮 社 よ り 刊 行 さ れ た 。

写楽 仮名の悲劇


新 潮 文 庫 写 楽 仮 名 の 悲 劇 梅 新 原 猛 著 0 0 潮 社 46 の 版

写楽 仮名の悲劇


ゆ ら て つ じ Ⅷ 研 究 浮 世 絵 師 葛 飾 北 斎 説 由 良 哲 次 昭 和 年 ( 「 芸 術 新 潮 」 7 月 号 ) テ レ ビ 能 面 師 土 左 ヱ 門 の 次 郎 太 大 岡 信 昭 和 年 ( 8 月 日 放 映 ) し ば こ う か ん せ つ 研 究 浮 世 絵 師 司 馬 江 漢 説 福 富 太 郎 昭 和 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 号 ) え の も と ゆ う さ い 四 研 究 版 元 蔦 屋 重 三 郎 説 榎 本 雄 斎 昭 和 年 ( 『 写 楽 ー ま ば ろ し の 天 才 』 新 人 物 往 来 社 ) こ れ は 昭 和 四 十 四 年 ま で の 表 で あ る が 、 そ の 後 目 に つ い た 説 を つ け 加 え る と 以 下 の よ う に な る で あ ろ 、 つ か 劇 研 究 俳 人 谷 素 外 酒 井 藤 吉 昭 和 年 ( 川 月 新 日 「 読 売 新 聞 」 ) い っ ぴ っ さ い ぶ ん ち ょ う の 引 研 究 浮 世 絵 師 一 筆 斎 文 調 出 井 祐 治 昭 和 妬 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 肥 号 ) 一 一 ん ど ・ つ 名 反 研 究 絵 師 片 山 写 楽 近 藤 喜 博 昭 和 町 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 絽 号 ) 楽 芻 研 究 阿 波 藩 絵 師 矢 野 典 博 瀬 尾 長 昭 和 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 号 他 ) と し お 引 研 究 版 元 蔦 重 工 房 説 鈴 木 敏 夫 昭 和 簡 年 ( 「 江 戸 の 本 屋 』 中 央 公 論 社 ) げ さ く し ゃ み わ そ う 研 究 戯 作 者 山 東 京 伝 谷 峯 蔵 昭 和 年 ( 『 写 楽 新 考 』 文 藝 春 秋 ) 研 究 版 元 蔦 屋 重 三 郎 阿 部 清 昭 和 年 ( 3 月 S 日 「 読 売 新 聞 ー ) 小 説 秋 田 蘭 画 の 絵 師 近 松 昌 栄 高 橋 克 彦 昭 和 年 ( 『 写 楽 殺 人 事 件 』 講 談 社 ) 劇 画 浮 世 絵 師 喜 多 川 歌 麿 石 ノ 森 章 太 郎 昭 和 田 年 ( 「 死 や ら く 生 』 中 央 公 論 か つ ひ こ

写楽 仮名の悲劇


新 聞 」 川 月 Ⅱ 日 夕 刊 よ り 連 載 ) 浪 曲 浮 世 絵 師 中 島 鉄 蔵 ( の ち の 北 斎 ) 説 最 上 三 郎 ( ラ ジ オ ロ 演 ) 昭 和 年 ( 2 月 % 日 放 送 ) た に ふ ん ち ょ う せ つ 凵 研 究 本 派 絵 師 谷 文 晁 説 池 上 浩 山 人 昭 和 年 ( 「 ~ 朋 春 」 燗 号 ) 研 究 浮 世 絵 師 葛 飾 北 斎 説 横 山 隆 一 昭 和 年 ( 「 浮 世 絵 の 世 界 』 平 凡 社 ) 能 役 者 春 藤 次 左 衛 門 今 東 光 昭 和 年 ( 「 文 藝 春 秋 4 月 オ ー ル 読 物 号 」 ) の 7 研 売 九 能 役 者 某 小 野 忠 重 昭 和 年 ( 「 芸 術 新 潮 」 Ⅱ 月 号 ) 能 狂 言 師 匠 某 横 倉 辰 次 昭 和 年 ( 『 浮 世 絵 師 秘 話 』 久 漿 書 店 ) め 9 小 説 能 役 者 斎 藤 十 郎 兵 衛 小 田 仁 二 郎 昭 和 鬨 年 ( 『 流 戒 十 郎 う き 世 草 紙 』 芸 を 文 新 書 ) り よ う た ろ う ひ け い ち ょ う 一 兀 O 、 月 説 面 つ く り 師 斎 藤 十 郎 兵 衛 西 村 亮 太 郎 昭 和 鬨 年 ( 『 江 戸 秘 芸 帖 』 久 保 書 版 店 ) ま き え し ー 、 ー . 力 と ・ つ よ ・ つ 蒔 絵 師 飯 塚 桃 葉 ・ 社 中 説 三 1 研 九 中 村 正 義 昭 和 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 % 号 ) 戯 作 浮 世 絵 師 鳥 居 清 政 君 川 也 寸 志 昭 和 年 ( 「 浮 世 絵 芸 術 」 燔 号 ) 小 説 浮 世 絵 師 歌 川 豊 国 石 沢 英 太 郎 昭 和 年 ( 「 推 理 ス ト ー リ ー 」 9 月 号 ) 共 同 制 作 者 代 表 某 ( あ る い は 十 返 舎 一 九 推 薦 ) 研 究 瀬 木 一 昭 和 肥 年 ( 「 古 美 術 」 号 ) 5 研 究 本 派 絵 師 酒 井 抱 一 説 向 井 信 夫 昭 和 年 ( 「 季 刊 浮 世 絵 」 芻 ・ 引 〕

写楽 仮名の悲劇


ひ げ き 写 楽 仮 名 の 悲 劇 か め い し や ら く 新 潮 文 庫 平 成 三 年 五 月 二 十 五 日 発 行 平 成 七 年 二 月 十 日 四 刷 著 者 梅 発 行 者 佐 藤 亮 本 製 株 式 - , 耳 月 十 ~ 4 発 行 所 会 社 寺 不 悍 会 郵 便 番 号 東 京 都 新 宿 区 矢 来 町 七 一 営 業 部 ( 〇 一 一 l) 三 二 六 六 ー 五 一 一 一 電 話 編 集 部 ( 〇 一 一 l) 三 二 六 六 ー 五 四 四 〇 振 替 東 京 四 ー 八 〇 八 番 ー に 表 示 し て あ り ま す 。 価 格 は カ バ 乱 丁 ・ 落 丁 本 は 、 ご 面 倒 で す が 小 社 読 者 係 宛 ご 送 付 く だ さ い 。 送 料 小 社 負 担 に て お 取 替 え い た し ま す 。 う め た

写楽 仮名の悲劇


よ り は 人 間 研 究 の 表 で あ る 。 順 分 類 職 種 提 議 亠 者 年 代 研 究 浮 世 絵 師 ( 寛 政 七 年 春 以 降 は 歌 舞 妓 堂 艷 鏡 説 ) ュ リ ウ ス ・ ク ル ト 明 ム ロ 芻 し ゅ ん ど う し ざ も ん せ つ 2 研 究 能 役 者 春 藤 次 左 ヱ 門 説 ( の ち 斎 藤 十 郎 兵 衛 説 に 復 帰 ) 鳥 居 竜 蔵 大 正 凵 年 ( 6 月 日 「 時 事 新 報 」 他 ) く に え た か ん じ 3 小 説 能 役 者 春 藤 次 良 兵 衛 邦 枝 完 一 一 昭 和 4 年 ( 「 東 洲 斎 写 楽 』 博 文 館 ) 悲 の 4 研 究 ア マ 絵 師 某 野 口 米 次 郎 昭 和 5 年 ( 「 東 洲 斎 写 楽 』 私 家 版 ) 反 5 研 究 貴 人 某 森 清 太 郎 昭 和 Ⅱ 年 ( 「 浮 世 絵 界 」 1 巻 9 号 ) 楽 研 売 九 純 眤 役 者 関 西 絵 師 説 三 谷 松 昭 和 肥 年 ( 「 浮 世 絵 界 」 2 巻 4 号 ) 7 研 究 浮 世 絵 師 三 派 師 系 説 三 隅 貞 吉 昭 和 年 ( 「 日 本 美 術 工 芸 」 3 月 号 ) 8 研 究 版 元 蔦 屋 重 三 郎 説 ( 葛 飾 北 斎 説 に 転 向 ) 横 山 隆 一 昭 和 引 年 ( 「 週 刊 朝 日 」 2 月 川 日 号 ) ほ う し ゅ ん 能 役 者 斎 藤 十 郎 兵 衛 横 川 毅 一 郎 昭 和 引 年 ( 「 ~ 朋 春 」 号 他 ) り ゅ う ざ ふ ろ う 川 研 究 本 派 絵 師 円 山 応 挙 説 田 口 洳 三 郎 昭 和 年 ( 7 月 5 日 「 神 戸 新 聞 」 他 ) 能 役 者 斎 藤 十 郎 兵 衛 松 本 清 張 昭 和 年 ( 「 芸 術 新 潮 」 7 月 号 ) せ が れ 小 説 武 家 牟 礼 俊 十 ( 蜂 須 賀 家 家 老 の 伜 ) 小 島 政 二 郎 昭 和 年 ( 「 日 本 経 済 む れ

写楽 仮名の悲劇


文 字 づ か い に つ い て 新 潮 文 庫 の 日 本 文 学 の 文 字 表 記 に つ い て は 、 原 文 を 尊 重 す る と い う 見 地 に 立 ち 、 次 の よ う に 方 針 を 定 め た 。 一 、 ロ 語 文 の 作 品 は 、 旧 仮 名 づ か い で 書 か れ て い る も の は 新 仮 名 づ か い に 改 め る 。 二 、 文 語 文 の 作 品 は 旧 仮 名 づ か い の ま ま と す る 。 三 、 常 用 漢 字 表 、 人 名 用 漢 字 別 表 に 掲 げ ら れ て い る 漢 字 は 、 原 則 と し て 新 字 体 を 使 用 す る 。 四 、 年 少 の 読 者 を も 考 慮 し 、 難 読 と 思 わ れ る 漢 字 や 固 有 名 詞 ・ 専 門 語 等 に は な る べ く 振 仮 名 を つ け る 。

写楽 仮名の悲劇


せ い ち 引 朝 の 編 年 史 を も っ く っ て い る 。 こ れ は ま こ と に 精 緻 な 編 年 史 で あ り 、 南 北 朝 研 究 者 の 間 で 評 や ま た い こ く ろ ん 価 が 高 い 。 ま た 氏 は 邪 馬 台 国 論 に も 興 味 を も ち 、 邪 馬 台 国 の 所 在 を 大 和 と す る 説 を 出 し た 。 し か し 、 や は り 氏 の 日 本 研 究 の 関 心 の 中 心 は 浮 世 絵 に あ っ た ら し い 。 氏 は 浮 世 絵 の 研 究 を つ み 重 ね 、 つ い に 昭 和 四 十 三 年 の 「 芸 術 新 潮 」 七 月 号 に 『 写 楽 は 北 斎 と 同 一 人 で あ る 』 と い う 説 を 発 表 し た 。 以 後 由 良 氏 は 様 々 な 論 文 に お い て 写 楽 Ⅱ 北 斎 説 を 論 証 し た 。 し か し 、 こ の 説 は 一 つ の 話 題 と な り 、 写 楽 に 対 す る 関 心 を 引 き お こ す の に 役 立 っ た け れ ど 、 必 ず し も 多 く の 学 者 の 認 め る と こ ろ と な ら な か っ た 。 そ れ 故 で あ ろ う か 、 氏 は 学 者 と し て の 最 後 の 情 熱 を 『 浮 世 絵 類 考 』 の 校 訂 に 注 ぎ 、 そ し て こ の 『 総 校 日 本 浮 世 絵 類 考 』 な る 著 書 を 完 成 し た の で 非 2 の あ る 。 あ 一 一 が 仮 若 き 日 に 西 田 幾 多 郎 に 産 れ 、 京 都 大 学 で 哲 学 を 学 び な が ら の ち に 日 本 研 究 に 転 向 す る 。 し 楽 か も 古 代 史 ば か り か 浮 世 絵 に も 興 味 を も つ 。 そ の 点 に お い て 由 良 氏 は 私 の 尊 敬 す べ き 先 輩 で ち あ る 。 哲 学 と い う も の は も と も と 、 智 を 愛 す る 、 す な わ ち 好 奇 心 の 学 で あ り 、 世 界 の 中 に 解 な そ け な い 謎 の あ る と こ ろ 、 ど こ へ で も な り ふ り か ま わ ず 訪 れ て そ の 謎 を 解 こ う と す る 学 問 な の で あ る 。 由 良 氏 が 邪 馬 台 国 の 謎 に 挑 む と と も に 写 楽 の 謎 に 挑 ん だ の は 、 哲 学 者 と し て 決 し て 蚤 し む べ き こ と で は な い 。 写 楽 に つ い て の 議 論 は 、 一 見 、 邪 馬 台 国 に つ い て の 議 論 と よ く 似 て い る 。 邪 馬 台 国 の 場 合 と 同 じ よ う に 写 楽 に つ い て の 直 接 的 な 資 料 は あ ま り に 少 な く 、 正 確 な 解 決 は き わ め て む つ か し ろ ・ つ と し く 、 そ こ で 素 人 が 学 者 と 同 じ く 発 言 権 を 持 っ て い る よ う に 見 え る 。 し か し 、 写 楽 の 場 合 は

写楽 仮名の悲劇


フ ロ リ ダ 沖 で 魚 船 が 謎 の 潜 水 艦 と 遭 遇 、 沈 没 し た 。 調 査 を 命 じ ら れ た 老 朽 駆 逐 艦 ゴ ー ル ズ 伏 見 威 蕃 訳 メ イ ボ ー ト 沖 の 待 ち 伏 せ ( 上 ・ 下 ) ポ ロ と 窓 際 艦 長 の 奮 闘 。 長 編 海 洋 冒 険 小 説 。 殺 戮 と 逃 亡 を 続 け る 史 上 最 悪 の 大 量 殺 人 力 ソ ・ オ ー ガ ス ト メ デ ィ ア の 寵 児 ハ ム シ ャ ー ナ チ 「 ラ ル ・ ホ ー ン ・ キ 一 了 ス プ ル 、 ミ ッ キ ー & マ ロ リ 石 田 善 彦 訳 と 化 し た 一 一 人 は 神 の 化 身 か 悪 魔 の 代 理 人 か に 夫 に 捨 て ら れ た 主 婦 が 過 去 を 偽 り 飛 び 込 ん だ ー ト マ ン そ し て は め た 、 る の は オ ー ク シ , ン 業 界 。 成 功 と 挫 折 が 背 中 合 最 平 田 敬 訳 ( 上 ・ 下 ) わ せ の 世 界 で 繰 広 げ ら れ る 華 麗 な る ロ マ ン ス 。 庫 そ の 男 、 重 窃 盗 容 疑 。 盗 ま れ た の は 雌 の イ ン ロ ス 米 国 各 地 を 象 と 逃 げ た 男 の 、 象 と 逃 げ た 男 ド 象 一 一 頭 に 斉 藤 伯 好 訳 遍 歴 の 五 年 を 活 写 す る 傑 作 ノ ン フ ィ ク シ ョ ン 。 潮 理 想 的 な 両 親 を 求 め て フ リ ー エ ー ジ ェ ン ト 宣 < ・ ツ ア イ ベ ル ノ ス 言 を し た ノ ー ス 少 年 の 冒 険 ー ー ー 親 と 話 を し た 常 盤 新 平 訳 い 子 供 と 、 子 供 を 理 解 し た い 親 に 贈 る 話 題 作 。 ー 小 さ な 旅 人 ー 預 言 書 を 競 馬 に な ぞ ら え 、 全 体 像 を す る め に 「 旧 約 聖 書 」 の エ ッ セ ン ス の み を 阿 刀 田 高 著 旧 約 聖 書 を 糾 て い ま す か た と え ー ー 抽 出 し た 阿 刀 田 式 古 典 ダ イ ジ ェ ス ト 決 定 版 。

写楽 仮名の悲劇


と よ く に し ゅ ん ろ う し ゅ ん ち ょ う く ば し ゅ ん ま ん 箇 所 ほ ど で あ る 。 そ れ は 窪 俊 満 二 七 五 七 5 一 八 二 〇 ) と 豊 国 と 春 朗 と 春 潮 、 つ ま り 同 時 代 者 に つ い て 語 っ た 、 三 馬 が 確 実 だ と 思 っ た 部 分 で あ る 。 し か し 三 馬 の 時 代 よ り 以 前 の 人 に は す べ て 「 按 , と あ る 。 当 代 の こ と で も 「 按 」 と さ れ て い る も の が あ る の は 「 云 」 の 場 合 の よ う に 確 信 が も て な い か ら で あ ろ う 。 こ の よ う に 三 馬 の 「 云 」 と 「 按 」 に は 明 ら か に 区 別 が あ り 、 「 按 」 と い う 字 の 付 い た 記 事 ー ( ( し か な い か 、 問 題 の 写 楽 の 項 に 関 し て 、 「 三 馬 按 ズ ル ニ 、 写 者 を 百 パ ー セ ン ト 信 ず る わ ナ こ よ 、 と ・ つ し ・ つ さ 、 わ づ か は っ ち ゃ う ば り 楽 号 東 周 斎 、 江 戸 八 丁 堀 ニ 住 ス 、 僅 ニ 半 年 余 行 ハ ル 、 ノ ミ 」 と 書 い て い る 。 こ こ で 三 つ の こ の と が 「 按 」 、 す な わ ち 推 測 さ れ て い る の で あ る 。 写 楽 が 東 周 斎 と い う 号 で あ る と い う こ と 。 ② そ し て 江 戸 八 丁 堀 に 住 し て い る こ と 。 写 楽 絵 が わ ず か に 半 年 余 行 わ れ た の み で あ る こ と 。 こ の 第 三 の わ ず か に 半 年 余 行 わ れ た の み と い う の は 、 明 ら か に 、 南 畝 の 書 い た 『 浮 世 絵 考 章 証 』 の 「 一 両 年 に て 止 ム 」 と い う 言 葉 の 訂 正 を 意 味 し て い る 。 一 両 年 も 行 わ れ ず 、 わ ず か に ・ つ る ・ つ づ き 半 年 余 で 写 楽 絵 は 消 失 し た と 三 馬 は 推 測 す る の で あ る 。 正 確 に い え ば 、 写 楽 絵 は 閏 月 を は さ ん で 十 カ 月 間 で あ る 。 一 両 年 と い う よ り 、 わ ず か に 半 年 余 の 方 が 、 よ り 近 い 。 し か し 三 馬 の 推 測 も 正 確 と は 言 い か ね る 。 こ の 第 一 の 推 測 、 つ ま り 写 楽 を 東 周 斎 と 三 馬 が い う の は 『 考 証 』 に 写 楽 と の み あ り 、 斎 号 は 書 か れ て い な い の で 、 斎 号 を 補 っ た も の で あ ろ う が 、 そ の 字 が 間 違 っ て い る 。 三 馬 の 記 億 違 い で あ ろ う 。 こ う し て み る と 三 馬 の 提 出 し た 写 楽 に 関 す る 三 あ ん